عکسهای مربوط به

مشروطیت و جامعه پذیری

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید

آیت الله بهبهانی
علامه علی اکبر دهخدا
آیت الله طباطبائی
سیدحسن تقی زاده
حیدر عمواوغلی
میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل
شیخ محمد خیابانیچاپ این صفحه     بازگشت :     به بالای صفحه     به صفحه قبل