ايجاد انجمن نجات مشروطيت در اصفهان


در پي لغو مشروطيت از سوي محمدعلي شاه ، در روز 16 دی سال 1288 خورشيدي( ششم ژانويه 1909) نجفقلي صمصام بختياري در اصفهان انجمن نجات مشروطه تاسيس كرد و اعلام داشت كه با سه هزار سوار رهسپار تهران خواهد شد تا محمدعليشاه را بيرون راند. حاكم وقت اصفهان از ترس به كنسولگري انگلستان پناهنده شده بود
چاپ این صفحه       بازگشت :      به صفحه قبل