عضد الملك،اولین نایب السلطنه ایرانبه تصمیم شورای عالی مشروطیت ایران در یكم آذر ماه سال 1288 خورشیدی ( 22 نوامبر 1909 میلادی ) در پی فروكش كردن توفان پنج ماهه، «عضدالملك» بزرگ وقت ایل قاجار به عنوان نایب السلطنه ایران در مجلس سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد كرد. وی از 26 تیرماه نایب السلطنه شاه 13 ساله شده بود. این شورا همان روز محمدعلی شاه را به اتهام نقض سوگند وفاداری به قانون اساسی و محافظت از مشروطیت و نیز پناهنده شدن به سفارتخانه بیگانه در وطن خود، از پادشاهی بركنار، پسر 13 ساله اش را به عنوان سلطان احمدشاه به جای او انتخاب و برادر 9 ساله وی را هم ولیعهد قرارداده بود

پس از برتخت نشستن سلطان احمدشاه 13 ساله در چهارم مرداد همان سال، پدر او محمدعلیشاه با مقرری سالانه یكصد هزار تومان به خارج از ایران تبعید شد. نیروهای انگلستان و روسیه كه طبق قرارداد سال 1907 در ایران مستقر شده بودند شاه مخلوع را تا انزلی بدرقه كردند و پس از به كشتی نشستن باز گشتند

ناصر الملك درست شش ماه پس از فوت عضدالملك بعنوان دومین نایب السلطنه سلطان احمد شاه قاجار كار خود را آغاز كرد.

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه        به صفحه قبل