سپردن حفظ نظم تهران به ژنرال پالكونیک روسی


محمد علیشاه قاجار در پی استقرار در باغ شاه (پادگان حر) و بازداشت گروهی از سران كشور و تبعید پاره ای از آنان به خراسان و اشغال نظامی سازمانهای پست و تلگراف، از 17 خرداد 1287 خورشیدی حفظ نظم تهران را به پالكونیك، ژنرال روس، و نیروی قزاق سپرد.و به این ترتیب شهر تهران در داخل حصار و باروی خود چهره یك منطقه نظامی را به خود گرفت. این اقدام محمد علیشاه سقوط او را تسریع كرد

مجاهدان مسلح مشروطیت هم از 17 خرداد در بهارستان و مجلس سنگر بندی كردند تا از نمایندگان حفاظت كنند. از 21 خردادماه 1287 (11 ژوئن 1908) مخالفت با شاه از شیراز آغاز شد و بزرگان شیراز از بزرگان شهرهای دیگر خواستند كه عزل محمد علی شاه را تقاضا كنند. طولی نكشید كه بزرگان كرمان واصفهان در ظرف پنج روز در چند شهر دیگر از جمله تهران و تبریز نیز به پاخاستند . شاه نیز به انتقاد متقابل پرداخت و انتخاب نمایندگان مجلس، بدون آراء عوام الناس را پارلمان بدلی و غیر واقعی خواند كه جمعی از معاریف شهرها چند تن را از میان خود برمی گزینند. دامنه اختلاف بالا گرفت

چاپ این صفحه       بازگشت :        به صفحه قبل