بیانیه فتح تهرانبرگرفته از کتاب ایل بختیاری و مشروطیت، اثر دکتر اسفندیار آهنجیده، انتشارات ذره بین، اراک، 1374

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل