کتب مربوط به

مشروطیت و اقتصاد


ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی

آبراهامیان، یرواند

مترجم : كاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیر شانه چی تعداد صفحه:596، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : نشر مركز، 1999 - چاپ دوم‌
×-389-305-964 شابك

گزارشی از رویدادها و تحولات سیاسی دوره زوال قاجاریه و انقراض حكومت پهلوی همراه با تحلیلی از مبانی اجتماعی سیاست در ایران بهمراه تبیین نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی در تحولات و حركات سیاسی و ریشه های قومی و طبقاتی جنبش ها و گرایش های مختلف سیاسی
پیشینه های اقتصادی - اجتماعی جنبش مشروطیت و انكشاف سوسیال دموكراسی
خسرو شاکری

نشر اختران، در مجموعه بررسی‌های تاریخی ایران معاصر شماره چهار، 1384، 544 صفحه، سه هزار نسخه
ISBN:964-7514-77-8
این كتاب به یاد هواردسی. باسكرویل و سرگوگ. گامدلیشویلی به علی‌اكبر دهخدا - انسان‌دوست مبارز مشروطه‌خواه و دانش‌پژوه - تقدیم شده است و تلاشی است به منظور بازسازی و بررسی تاریخ خط مشی سیاسی جناح چپ در ایران و پیشینه‌های روسی - قفقازی آن در دوره انقلاب مشروطیت ایران، یعنی هنگامی كه برای نخستین بار ریشه گرفت و رشد كرد. وی همچنین ریشه‌های جنبش ملی و دموكراتیكی را كه در آغاز قرن بیستم آمد، می‌كاود
موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران: دوره قاجار
احمد اشرف

تهران، نشر زمینه، چاپ اول، 1359
1905-1796 تكوین سرمایه داری در ایران

محمدرضا فشاهی

تهران، نشر گوتنبرگ، چاپ اول، 1360
تجار ایران و انقلاب مشروطیت
گادجی، گیلبار

ترجمه چنگیز پهلوان، زمینه ایران شناسی، تهران، نشر فراز، چاپ اول، 1364
اقتصاد سیاسی ‌ایران
از مشروط‌یت ‌تا پایان سلسله پهلوی

همایون کاتوزیان‌‌، دکتر محمدعلی


مترجم‌: محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی‌، تهران‌ نشر مرکز، 1366
مسئله ارضی و جنگ طبقاتی

باقر مومنی

بخش اول و دوم این کتاب مربوط به مسئله ارضی در دوره پیش از مشروطه و در دوران مشروطیت است
اقتصاد سیاسی ‌ایران‌: استبداد شبه ‌مدرنیسم‌ـ 1305 ج‌: از مشروط‌یت ‌تا سقوط ‌رضاشاه

همایون کاتوزیان‌‌، محمدعلی


مترجم‌: محمدرضا رفیعی‌، تهران‌ نشر پاپیروس
'اقتصاد سیاسی ‌ایران‌، از مشروط‌یت ‌تا پایان سلسله پهلوی

دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان‌ تهرانی‌
مترجم‌: محمدرضا نفیسی‌ و کامبیز عزیزی، تهران‌ نشر مرکز، 2000 نسخه، 1366

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل