کتب مربوط به

مشروطیت و جامعه پذیری

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید


سایر اطلاعات

نویسنده

نام کتاب


نشر جاویدان، 1355
ISBN: 2535-5-24-613

اسماعیل رائین

انجمنهای سری در انقلاب مشروطیت

نشر اختران، در مجموعه بررسی‌های تاریخی ایران معاصر شماره چهار، 1384، 544 صفحه، سه هزار نسخه
ISBN:964-7514-77-8
این كتاب به یاد هواردسی. باسكرویل و سرگوگ. گامدلیشویلی به علی‌اكبر دهخدا - انسان‌دوست مبارز مشروطه‌خواه و دانش‌پژوه - تقدیم شده است و تلاشی است به منظور بازسازی و بررسی تاریخ خط مشی سیاسی جناح چپ در ایران و پیشینه‌های روسی - قفقازی آن در دوره انقلاب مشروطیت ایران، یعنی هنگامی كه برای نخستین بار ریشه گرفت و رشد كرد. وی همچنین ریشه‌های جنبش ملی و دموكراتیكی را كه در آغاز قرن بیستم آمد، می‌كاود

خسرو شاکری

پیشینه های اقتصادی - اجتماعی جنبش مشروطیت و انكشاف سوسیال دموكراسی

مترجم : جواد یوسفیان، تعداد صفحه80، جلد نرم، 76 صفحه، تهران : انتشارات بانو، 1998 - 1377 - چاپ اول‌
9-1-90772-964 شابك

دکتر ژانت آفاری

انجمنهای نیمه سری زنان در نهضت مشروطه

نشر نیما، 1381، گفتگو با اکبر گنجی، دکتر ماشاء الله آجودانی، علیرضا رجائی و روزنامه ابرار با حضور دکتر جواد طباطبائی

چنگیز پهلوان

پنج گفتگو
درباره تجدد، روشنفکران ایرانی، تمدن ایرانی، مشارکت، دین و جامعه مدنی

مجموعه سه جلدی، تعداد صفحه:1860، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات سخن، 1996 - چاپ اول‌

زهرا شفیعی

نقش نمایندگان در مجالس قانونگذاری عصر مشروطیت

-

منصوره اتحادیه

مجلس و انتخابات

نشر امیرکبیر، 1999، تهران، دوجلد، 946 صفحه، جلد سخت، 1480 گرم
شابک: 964-00-0081-7 مقدمه رحیم رضازاده ملک، نشر صدای معاصر، 1999، تهران، 880 صفحه، جلد سخت
شابک: 964-6494-24-2

احمد کسروی

تاریخ مشروطه ایران

به زبان آذری، ترجمه امیرعبدالله هاشمی، نشر نیما،آلمان، دوجلد، 1047 صفحه، 1480 گرم، 2002
شابک: 393-524-986-1

احمد کسروی

تاریخ انقلاب مشروطه ایران

نشر اختران، تهران، 1382، 560 صفحه، 650 گرم
شابک: 964-751-449-2 اینجا بخوانید

دکتر ماشاء الله آجودانی

مشروطه ایرانی

مترجم : كاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیر شانه چی تعداد صفحه:596، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : نشر مركز، 1999 - چاپ دوم‌
×-389-305-964 شابك
گزارشی از رویدادها و تحولات سیاسی دوره زوال قاجاریه و انقراض حكومت پهلوی همراه با تحلیلی از مبانی اجتماعی سیاست در ایران بهمراه تبیین نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی در تحولات و حركات سیاسی و ریشه های قومی و طبقاتی جنبش ها و گرایش های مختلف سیاسی

آبراهامیان، ارواند

ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی

مترجم : احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی تعداد صفحه:728، جلد نرم، - تهران : نشر نی، 1999 - چاپ سوم
4-363-312-964 شابك

آبراهامیان، ارواند

ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر

تاریخچه ‌فرقه‌ دموكرات‌ یا جمعیت ‌عامیون ‌ایران
چاپخانه ‌درخشان‌، 1348، شامل 184 صفحه

جودت، حسین

از صدر مشروط‌یت ‌تا انقلاب ‌سفید

تعداد صفحه:536، جلد نرم، - تهران : انتشارات تاریخ ایران، 2003 - چاپ اول‌
4-40-6141-964 شابك

اتحادیه، منصوره

پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت - دوره های یكم و دوم مجلس شورای ملی

ویراستار : محمد علی همایون كاتوزیان

تعداد صفحه:176، جلد نرم، - تهران : نشر مركز، 1999 - چاپ دوم‌
6-122-305-964 شابك
از منابع مهم برای بررسی و شناخت و تحلیل حوادث مشروطه و پس از آن، به ویژه قیام «شیخ محمد خیابانی، متن كتاب سه سال پس از شكست قیام «خیابانی و بنا به درخواست كاظم زاده ایرانشهر تالیف شده و اكنون با مقدمه مفصل محمد علی همایون كاتوزیان به چاپ رسیده است

احمد کسروی

قیام شیخ محمد خیابانی

تعداد صفحه:946، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات امیركبیر، 1999 - چاپ دوازدهم
2-0325-00-964 شابك
روایت مستندی است از رویدادها و حوادث بعد از انقلاب مشروطیت ایران. این كتاب، در واقع دنباله كتاب «تاریخ مشروطه» است كه در آن، كسروی حوادث آذربایجان را محور قرار داده است

كسروی، احمد

تاریخ هیجده سال آذربایجان

نشر باران، سوئد، 1384، 120 صفحه، دسامبر 2004
ناصر رحیم خانی

جمهوری خواهی در ایران، پیشینه تاریخی

(جلد اول و دوم - تعداد صفحه:840، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات اوحدی، 1998 - چاپ اول‌
5-04-6376-964 شابك

جلد سوم، تعداد صفحه:980، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات اوحدی، 1998 - چاپ اول‌
3-05-6376-964 شابك
نگاهی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت

مروارید، یونس

از مشروطه تا جمهوری

مجموعه ای از سخنرانی ها، نوشته ها و دیدگاه های «سید حسن تقی زاده» درباره چرایی و چگونگی انقلاب مشروطیت

به اهتمام : عزیز الله علیزاده، تعداد صفحه:336، جلد نرم، - تهران : انتشارات فردوس، 2000 - چاپ اول
‌4-088-320-964 شابك

تقی زاده، سید حسن

تاریخ انقلاب مشروطیت ایران

سال 1325 هجری

میرزا محمد علی خان بن ذکاء الملک
ناظم و معلم اولین مدرسه علوم سیاسی

حقوق اساسی
یعنی
آداب مشروطیت دول

ترجمه حسن‌ افشار ، (تهران، نشر مرکز، 1380،
شماره‌ راهنما (كنگره‌): 1380 9د18ك‌ DSR 1407 /،1366

محمدعلی همایون كاتوزیان

دولت‌ و جامعه‌ در ايران‌: انقراض‌ قاجار و استقرار پهلوي‌‌

نشر پیام، لندن، 1988

هما ناطق

ایران در راهیابی فرهنگی

فرهنگ و توسعه، شماره 3

حسن شایگان

ملیت، حریت، عدالت، مدنیت

به كوشش ایرج افشار، تهران، نشر سحر، 1357

عبدالرحیم طالبوف

آزادی و سیاست

-‌

تقی زاده، سید حسن

زندگی طوفانی

ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، (تهران، نشر خوارزمی، چاپ سوم، 1372

حمید عنایت

اندیشه سیاسی در اسلام معاصر

تهران، نشر نگاه، 1366

محمدعلی سپانلو

نویسندگان پیشرو ایران

تعداد صفحه:368، جلد نرم، - تهران : انتشارات علم، 1997 - چاپ سوم
9-01-5989-964 شابك

تشكری بافقی، علی اكبر

اسراری از كمیته مجازات - خاطرات علی اكبر ارداقی

مجموعه دوجلدی، ویراستار : حسن مرسلوند، تعداد صفحه:1321، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات كارنگ، 1999 - چاپ اول‌
2-27-6730-964 شابك

اعظام قدسی، حسن

خاطرات من، یا، تاریخ صد ساله ایران

كتابفروشى ابن سينا، سال 1331، چهار جلد، تهران

يحيى دولت آبادى

تاريخ عصر حاضر - حيات يحيى

تهران‌، اميركبير، 1323، 1363، جيبي‌، 1357

ملک الشعرای بهار

تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران

شابک: B0007DXLE2، سال 1952

راسل مور، ترجمه نصرالله فاطمی

تاریخ دیپلماسی ایران

تهران، انتشارات جاویدان‌، 1366، 559 ص

ابراهیم فخرایی

سردار جنگل

رشت، انتشارات بی‌نا، 1334

مهرنوش‌، منوچهر

تاریخ ‌جنگل

-

ابراهیم فخرایی

تاریخ ایران

-

اسماعيل رائين

قيام جنگل

522 ص

ط‌اهرزاده‌ بهزاد، كریم‌

قیام‌ آذربایجان‌ در انقلاب‌ مشروط‌یت‌ ایران

تهران، انتشارات جاویدان‌، 1366، 559 ص

ابراهیم فخرایی

سردار جنگل

رشت، انتشارات بی‌نا، 1334

مهرنوش‌، منوچهر

تاریخ ‌جنگل

-

ابراهیم فخرایی

گیلان درجنبش مشروطیت

-

ابراهیم فخرایی

تاریخ ایران

-

اسماعيل رائين

قيام جنگل

تهران‌، 1333، 217 ص

فتحی‌، نصرت‌الله

آزاده‌گمنام


-

اسناد تاریخی‌ جنبش‌ كارگری‌، سوسیال‌ـ دموكراسی و كمونیستی‌ ایران 1316-1368

انجمن آثار ملى

منوچهر ستوده

از آستارا تا استارباد

اسناد محرمانه و گزارش ها

فتح الله كشاورز

نهضت جنگل و اتحاد اسلام

-

سماک امانى، محمدرضا

میرزا کوچک خان جنگلی

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل