کتابهائی در باره انقلاب مشروطیت ایران

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را ببینید


روی جلد یا توضیحی بر کتاب

نویسنده

نام کتاب

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران و نشر چیستا از سال ۱۳۷۶ اقدام به انتشار مجموعه‌‌ چند جلدی تاریخ ادبیات كودكان ایران نموده اند. تاكنون هفت جلد از این مجموعه منتشر شده و یک مجلد ان به تاریخ ادبیات کودکان ایران در دوره مشروطیت اختصاص دارد

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران

تاریخ ادبیات کودکان ایران
ویژه مشروطیت

دعوای مشروطه خواهان و مشروعه خواهان
چاپ اول: 1369، نقد از: حسین نوش آذر
نقدی بر این رمان از علی آخرتی را اینجا بخوانید

امیرحسین چهل تن

تالار آینه

نشر: سازمان اسناد ملی ايران، 227 صفحه

سهيلا ترابی فارسانی

اسنادی از مدارس دختران
از مشروطه تا پهلوی

1382ناشر : محمدابراهيم شريعتی افغانستانی، 353 صفحه
شابک: ISBN 964-06-2823-9


خسرو سعيدی

زندگی نامه اللهيار صالح

نشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، جلد اول، 1376، 206 صفحه


آباديان، حسين

انديشه دينی و جنبش ضد رژی در ايران

نشر: اميرکبير


گلناز سعيدی

انقلاب اول روسيه و عصر مشروطه، تحولات ايران و آسیای میانه

مترجم: مهری قزوينی، نشر: کوير، 1380، جلد سخت، 391 صفحه


ادوارد جی براون

انقلاب مشروطيت ايران

تعداد صفحه: 415 ، نشر: ذره بین اراک، 1374


اسفنديار آهنجيده

ايل بختياری و مشروطيت

خاطرات علی اکبر خان سردار مقتدر سنجابی، نشر: شيرازه
ISBN 964-6578-91-8
سال 1380، جلد سخت، 755 صفحه

گردآورنده: کریم سنجابی

ايل سنجابی

کانون پژوهش تاریخ زنان ایران، شیکاگو 1378

  
روی جلد انگلیسی    روی جلد فارسی

توضیحاتی در مورد این کتاب را اینجا بخوانید

ژانت آفاری
مژگان علی بخشیان
و منصوره فتوره چی

نگرشی بر زن و جنسیت
در دوران مشروطه

چاپ نیویورک، 1371

ژانت آفاری

زن در دوره قاجار و انقلاب مشروطه

1379 ترجمه رضا رضایی، نشر بیستون، 570 صفحه، چاپ اول‌
1-8-90036-964 شابك
تعداد صفحه:572، جلد نرم، 16.5*23.5

این کتاب يك پژوهش علمى با استفاده گسترده از آرشيوها، كتاب ها و اسناد، همراه با يادداشت ها و ذكر دقيق مآخذ، تقويم رويدادها، نام نامه (نمايه)، و كتاب شناسى و با ذکر تاریخهای خورشیدی و تاریخهای میلادی است

  
روی جلد انگلیسی    روی جلد فارسی

و انتشارات دانشگاه کلمبیا ،اکتبر 1996، 448 صفحه
شابک: 0-231-10351-4
توضیحاتی در مورد این کتاب
قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم
قسمت چهارم قسمت پنجم

دکتر ژانت آفاری

پروفسور تاریخ و مطالعات زنان در دانشگاه پاردیو آمریکا

انقلاب مشروطه ایران

1290-1285 / 1906-1911

در زمینه های دموکراسی
سوسیال دموکراسی
و ریشه های فمینیسم

مترجم : جواد یوسفیان، تعداد صفحه80، جلد نرم، 76 صفحه، تهران : انتشارات بانو، 1998 - 1377 - چاپ اول‌
9-1-90772-964 شابك

آفاری، ژانت

انجمنهای نیمه سری زنان در نهضت مشروطه

مترجم : احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی تعداد صفحه: 709، جلد نرم، تهران، نشر نی، 1999 - چاپ سوم
4-363-312-964 شابك
توضیحاتی درمورد این کتاب را اینجا بخوانید


پروفسور یرواند آبراهامیان

ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر

مترجم : كاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیر شانه چی تعداد صفحه:596، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : نشر مركز، 1999 - چاپ دوم‌
×-389-305-964 شابك

گزارشی از رویدادها و تحولات سیاسی دوره زوال قاجاریه و انقراض حكومت پهلوی همراه با تحلیلی از مبانی اجتماعی سیاست در ایران بهمراه تبیین نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی در تحولات و حركات سیاسی و ریشه های قومی و طبقاتی جنبش ها و گرایش های مختلف سیاسی

آبراهامیان، یرواند

ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی

بخش اول و دوم این کتاب مربوط به مسئله ارضی در دوره پیش از مشروطه و در دوران مشروطیت است

باقر مومنی

مسئله ارضی و جنگ طبقاتی

شامل: شکلهای مبارزه در جنبش مشروطیت، پنج لول روسی و آخرین مجاهد


توضیحاتی درمورد این کتاب را اینجا بخوانید

باقر مومنی
پنج لول روسی

چاپ اول: 1345، نشر امیرکبیر، بمناسبت 60 سالگی انقلاب مشروطیتقسمت اول این کتاب را اینجا بخوانید

قسمت دوم این کتاب را اینجا بخوانید

باقر مومنی

ایران در آستانه انقلاب مشروطیت

تعداد صفحه:464، جلد نرم، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات امیركبیر، 1999 - چاپ سوم
9-0368-00-964 شابك

توضیحاتی در مورد این کتاب را اینجا بخوانید


اینجا بخوانید

باقر مومنی

صور اسرافیل

تهران، انتشارات گلشایی، 1352

باقر مومنی

ادبیات مشروطه

مقدمه از: باقر مومنی، این کتاب از آثار انتقادی کصد سال اخیر ایران است. این کتاب در بسیاری از نوشته هایی ادبی و سیاسی زمان خود تاثیر داشته و تا کنون ارزش خود را حفظ کرده است

آخوندزاده

مکتوبات

مقدمه از: باقر مومنی

آخوندزاده

مقالات

مقدمه از: باقر مومنی

آخوندزاده

تمثیلات

مقدمه از: باقر مومنی

طالبوف

مسالک المحسنین

مقدمه از: باقر مومنی

طالبوف

کتاب احمد

مقدمه از: باقر مومنی

میرزا آقاخان کرمانی

هفتاد و دو ملت

مقدمه از: باقر مومنی، منظور از یک کلمه قانون است. این کتاب را مستشارالدوله در باکو و تفلیس نگاشته و از فرانسه به ایران فرستاده بود و در توضیح ضرورت استقرار حکومت قانون پس از پیروزی انقلاب مشروطه است

میرزا یوسف مستشارالدوله

یک کلمه

تهران، نشر اندیشه، 1352

باقر مومنی

سیاحتنامه ابراهیم بیک زین العابدین مراغه ای

نمایشنامه، با مقدمه ای از: باقر مومنی

میرزا آقا تبریزی

چهار تئاتر

نمایشنامه، با مقدمه ای از: باقر مومنی

-

کریم شیره ای

نمایشنامه، با مقدمه ای از: باقر مومنی

مولیر

عروس و داماد

ویراستار : محمد علی همایون كاتوزیان

تعداد صفحه:176، جلد نرم، - تهران : نشر مركز، 1999 - چاپ دوم‌
6-122-305-964 شابك

از منابع مهم برای بررسی و شناخت و تحلیل حوادث مشروطه و پس از آن، به ویژه قیام «شیخ محمد خیابانی، متن كتاب سه سال پس از شكست قیام «خیابانی و بنا به درخواست كاظم زاده ایرانشهر تالیف شده و اكنون با مقدمه مفصل محمد علی همایون كاتوزیان به چاپ رسیده است

احمد کسروی

قیام شیخ محمد خیابانی

مترجم‌: محمدرضا رفیعی‌، تهران‌ نشر پاپیروس‌

همایون کاتوزیان‌ تهرانی‌، محمدعلی

'اقتصاد سیاسی ‌ایران‌: استبداد شبه ‌مدرنیسم‌ـ 1305 ج‌: از مشروط‌یت ‌تا سقوط ‌رضاشاه

نظریه تاریخ و سیاست در ایران
ترجمه علیرضا طیب، 2200 نسخه، 1380، نشر نی

دکتر محمدعلى همايون كاتوزيان

تضاد دولت و ملت ايران

ترجمه حسن‌ افشار ، (تهران، نشر مرکز، 1380،
شماره‌ راهنما (كنگره‌): 1380 9د18ك‌ DSR 1407 /،1366

محمدعلی همایون كاتوزیان

دولت‌ و جامعه‌ در ایران‌: انقراض‌ قاجار و استقرار پهلوی‌‌

مترجم‌: محمدرضا نفیسی‌ و کامبیز عزیزی، تهران‌ نشر مرکز، 2000 نسخه، 1366‌

دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان‌ تهرانی‌

'اقتصاد سیاسی ‌ایران‌ از مشروط‌یت ‌تا پایان سلسله پهلوی

ترجمه حسن‌ افشار ، (تهران، نشر مرکز، 1380،
شماره‌ راهنما (كنگره‌): 1380 9د18ك‌ DSR 1407 /،1366

محمدعلی همایون كاتوزیان

دولت‌ و جامعه‌ در ایران‌: انقراض‌ قاجار و استقرار پهلوی‌‌

نشر امیرکبیر، 1999، تهران، دوجلد، 946 صفحه، جلد سخت، 1480 گرم
شابک: 964-00-0081-7

  

احمد کسروی

تاریخ مشروطه ایران

تعداد صفحه:946، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات امیركبیر، 1999 - چاپ دوازدهم
2-0325-00-964 شابك

روایت مستندی است از رویدادها و حوادث بعد از انقلاب مشروطیت ایران. این كتاب، در واقع دنباله كتاب «تاریخ مشروطه» است كه در آن، كسروی حوادث آذربایجان را محور قرار داده است

كسروی، احمد

تاریخ هیجده سال آذربایجان

تعداد صفحه:200، جلد نرم، - تهران : نشر نی، 1997 - چاپ اول‌
8-344-312-964 شابك

یزدانی، سهراب

كسروی و تاریخ مشروطه ایران

مقدمه رحیم رضازاده ملک، نشر صدای معاصر، 1999، تهران، 880 صفحه، جلد سخت
شابک: 964-6494-24-2

در چاپ دوم مقدمه ای از «رحیم رضا زاده ملك» درباره شخصیت و عملكرد «سید حسن تقی زاده» با استناد به نوشته های «كسروی» ضمیمه شده

احمد کسروی
تاریخ مشروطه ایران

به زبان آذری، ترجمه امیرعبدالله هاشمی، نشر نیما،آلمان، دوجلد، 1047 صفحه، 1480 گرم، 2002
شابک: 393-524-986-1


احمد کسروی

تاریخ انقلاب مشروطه ایران

انتشارات مهر، آلمان، 1996، 230 صفحه، 300 گرم


احمد کسروی

چند مقاله

-

فریدون آدمیت

اندیشه ترقى و حكومت قانون

نشر نارنجستان، لوس آنجلس
ISBN:1-936616-04-0

فریدون آدمیت

اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی

تهران، نشر خوارزمی، چاپ هفتم، 1323-1324
شابک: 1-030-487-964

فریدون آدمیت

امیركبیر و ایران

-

علی اصغر حقدار

فریدون آدمیت و تاریخ مدرنیته در عصر مشروطه

-

باستانی پاریزی

تلاش آزادی

-

باستانی پاریزی

زیر هفت آسمان

-

باستانی پاریزی

حماسه کویر

-

باستانی پاریزی

فرمانفرمای عالم

تهران، نشر تاریخ ایران، 1371

منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان

خاطرات تاج السلطنه

-

منصوره اتحادیه

مجلس و انتخابات

تعداد صفحه:536، جلد نرم، - تهران : انتشارات تاریخ ایران، 2003 - چاپ اول‌
4-40-6141-964 شابك

اتحادیه، منصوره

پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت - دوره های یكم و دوم مجلس شورای ملی

تعداد صفحه:376، جلد نرم، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات تاریخ ایران، 1997 - چاپ اول‌
5-02-6082-964 شابك

اتحادیه، منصوره

مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه)

-

اتحادیه‌، منصوره‌ - نظ‌ام‌ مافی‌

گزیده‌ای‌ از مجموعه‌ اسناد عبدالحسین‌ میرزا فرمانفرما

تهران، نشر گسترده، چاپ اول، 1358

هما ناطق

مصیبت وبا و بلای حكومت


نشر جاویدان، 1355
ISBN: 2535-5-24-613

اسماعیل رائین

انجمنهای سری در انقلاب مشروطیت

-

اسماعیل رائین

حقوق بگیران انگلیس در ایران

ج 1، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان

رائین‌، اسماعیل

حیدرخان‌ عمواوغلی‌

-

اسماعیل رائین

قیام جنگل

تهران، نشر آگاه، چاپ سوم، 1357

هما ناطق

از ماست كه بر ماست

نشر پیام، لندن، 1988

هما ناطق

ایران در راهیابی فرهنگی

نشر نیما، 1381، گفتگو با اکبر گنجی، دکتر ماشاء الله آجودانی، علیرضا رجائی و روزنامه ابرار با حضور دکتر جواد طباطبائی

چنگیز پهلوان

پنج گفتگو، تجدد، روشنفکران ایرانی، تمدن ایرانی، مشارکت، دین و جامعه مدنی

ترجمه چنگیز پهلوان، زمینه ایران شناسی، تهران، نشر فراز، چاپ اول، 1364

گادجی، گیلبار

تجار ایران و انقلاب مشروطیت

تعداد صفحه:340، جلد نرم، - تهران : انتشارات قطره، 2004 -1384، چاپ اول‌
964-341-269-2 شابك

چنگیز پهلوان

ریشه های تجدد

از انتشارات نهضت مقاومت ملی ایران

ایرج پزشکزاد

مروری در تاریخ انقلاب مشروطیت ایران

ایرج پزشکزاد

آسمون ریسمون

تهران، 1383، نشر فرزان، 2200 نسخه
ISBN: 964-321-218-1

نقد سیروس علی نژاد از این کتاب را اینجا بخوانید

نقد رضا اغنمی از این کتاب را اینجا بخوانید

دکتر چمشید بهنام

ایرانیان و اندیشه تجدد

-

دکتر چمشید بهنام

برلنی ها

بازتاب اندیشه سه مرد نامی انقلاب مشروطیت سید جمال الدین واعظ اصفهانی، میرزا نصرالله بهشتی ملک المتکلمین و شیخ احمد مجدالاسلام کرمانی، به زبانهای فارسی، فرانسه و آلمانی

بهرام چوبینه

رویای صادقه

-

بهرام چوبینه

اندیشه استقلال و حاکمیت ملی در نهضت مشروطیت ایران

نشر اختران، تهران، 1382، 560 صفحه، 650 گرم
شابک: 964-751-449-2


توضیحی بر این کتاب را اینجا بخوانید
نقدی بر این کتاب را اینجا بخوانید

دکتر ماشاء الله آجودانی

مشروطه ایرانی

دفتری در شعر وادب مشروطه، نشر اختران، تهران، 1382

دکتر ماشاء الله آجودانی

یا مرگ یا تجدد

مجموعه ای از سخنرانی ها، نوشته ها و دیدگاه های «سید حسن تقی زاده» درباره چرایی و چگونگی انقلاب مشروطیت

به اهتمام : عزیز الله علیزاده، تعداد صفحه:336، جلد نرم، - تهران : انتشارات فردوس، 2000 - چاپ اول
‌4-088-320-964 شابك

تقی زاده، سید حسن

تاریخ انقلاب مشروطیت ایران

منتخب اشعار

ملک الشعراء بهار

مرغ سحر

تهران‌، امیركبیر، 1323، 1363، جیبی‌، 1357

ملک الشعرای بهار

تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران

-‌

تقی زاده، سید حسن

زندگی طوفانی

تبریز، نشر احیاء، 1360

عبدالحسین ناهید

زنان ایران در جنبش مشروطه

تبریز، نشر ابن‌سینا، 1348، و نیز تهران‌، نشر آگاه‌، بی‌تا

رحیم‌ رئیس‌نیا و عبدالحسین‌ ناهید

دو مبارز جنبش‌ مشروطه، ستارخان و شیخ محمد خیابانی‌

چاپ نیویورک، 1375

افسانه نجم آبادی

بی بی خانم استرآبادی و افضل وزیری

تعداد صفحه:312، جلد نرم، - تهران : انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 2003 - چاپ دوم‌
8-29-5512-964 شابك

افسانه نجم آبادی

حكایت دختران قوچان

همراه ضمائمی درباره فعالیتهای زنان در عرصه های هنری، علمی، اجتماعی سیاسی، ورزشی و ادبی، 1379 - 1382
تهران و کلن، نشر ب - ام، ام - د

سهیلا ستاری

سالنامه زنان

تهران، نشر توسعه، 1378-1381

نوشین احمدی خراسانی

سالنامه زنان


ترجمه: نوشین احمدی خراسانی نشر اختران، 208 صفحه، تهران
توضیحی در مورد این کتاب را اینجا بخوانید

دکتر الیز ساناساریان

جنبش حقوق زنان در ایران
طغیان، افول و سرکوب
از 1280 تا انقلاب 57

از کلام اول تا چهاردهم، در آزادی و استقلال، را اینجا بخوانید
از کلام پانزدهم تا سیم، در تجدد و ترقی، را اینجا بخوانید
از کلام سی و یکم تا چهل و چهارم، در فلسفه اجتماعی، را اینجا بخوانید
از کلام چهل و پنجم تا پنجاه و هشتم، در فلسفه اجتماعی و در شرایط موفقیت، را اینجا بخوانید
از کلام پنجاه و نهم تا هفتاد و دوم، در شرایط موفقیت، را
اینجا بخوانید
از کلام هفتاد و سوم تا هشتاد و هشتم، در اخلاق، را
اینجا بخوانید
از کلام هشتاد و نهم تا صدم، در اخلاق، را اینجا بخوانید

شیخ محمد خیابانی

صد کلام

از افکار فلسفی
شیخ محمد خیابانی

نشر ایرانشهر، شماره 14، برلین، 1304 - 1926


بقلم چند نفر از دوستان و آشنایان او

شرح حال و اقدامات شیخ محمد خیابانی

-

ابراهیم فخرایی

گیلان درجنبش مشروطیت

تهران، انتشارات جاویدان‌، 1366، 559 ص

ابراهیم فخرایی

سردار جنگل

-‌

ساعدی، غلامحسین

توپ

-‌

ساعدی، غلامحسین

پنج نمایشنامه مشروطیت

نشر اختران، در مجموعه بررسی‌های تاریخی ایران معاصر شماره چهار، 1384، 544 صفحه، سه هزار نسخه
ISBN:964-7514-77-8
این كتاب به یاد هواردسی. باسكرویل و سرگوگ. گامدلیشویلی به علی‌اكبر دهخدا - انسان‌دوست مبارز مشروطه‌خواه و دانش‌پژوه - تقدیم شده است و تلاشی است به منظور بازسازی و بررسی تاریخ خط مشی سیاسی جناح چپ در ایران و پیشینه‌های روسی - قفقازی آن در دوره انقلاب مشروطیت ایران، یعنی هنگامی كه برای نخستین بار ریشه گرفت و رشد كرد. وی همچنین ریشه‌های جنبش ملی و دموكراتیكی را كه در آغاز قرن بیستم آمد، می‌كاود
توضیحاتی درمورد این کتاب را اینجا بخوانید
قسمت اول
قسمت دوم

خسرو شاکری

پیشینه های اقتصادی - اجتماعی جنبش مشروطیت و انكشاف سوسیال دموكراسی

-

دکتر فرهنگ قاسمی

سندیکالیسم و جنبش‌های سیاسی در ایران ۱۹۵۳ – ۱۹۰۰

تاملی درباره ایران، جلد دوم
انتشارات ستوده، تهران، قیمت 65000 تومان
ISBN: 964-7644-77-9

سیدجواد طباطبائی

مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی


گفتگوی رادیو بی بی سی با
نویسنده این کتاب را اینجا بخوانید

هوشنگ ماهرویان

مدرنیته و بحران ما


گفتگوی رادیو بی بی سی با
نویسنده این کتاب را اینجا بخوانید

غلامحسین میرزا صالح

مذاکرات مجلس اول
توسعه سیاسی ایران در ورطه سیاست بین الملل


دکتر عباس میلانی

تجدد و تجددستیزی در ایران


حسن مرادی

استبداد در ایران


-

سیمای زنان قاجار

چاپ نیویورک، 1374

منصوره پیرنیا

سالار زنان ایران

انتشارات بابک، 1354 - 1975

ایوانف

انقلاب مشروطیت ایران

شماره 23، مهر 1384، اکتبر 2005

شورای نویسندگان، محمد گیلانی

سهند

دو جلد، تعداد صفحه:2087، شابك: 964-6339-58-1، تهران، انتشارات زریاب، 1378‌

پوران فرخزاد

دانشنامه زنان فرهنگساز ایران و جهان
زن از کتیبه تا تاریخ

نشر ابن سینا، دو جلد، 1347

اثر بدر الملوک بامداد

زن ایرانی از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید

تهران، نشر سروش، 1374

محمد حسن رجبی

مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی، از آغاز تا مشروطه

تهران، 1352

فخری قویمی

کارنامه زنان ایران از قبل از اسلام تا عصر حاضر

-

محمد حسین خسروپناه

هدفهای مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی

تهران، دو جلد، 1363

کریم طاهرزاده

قیام آذربایجان در انقلاب مشروطیت ایران

1338

شمس الملوک جواهرکلام

زنان نامی ایران و اسلام

بنگاه میرمحمدی، 1324

کشاورز صدر

از رابعه تا پروین، قرن 3-14

تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1375

داریوش بشری

زن در دوره قاجار

1894

بی بی خانم استرآبادی

معایب الرجال

1650نسخه ،1378 ،تهران
ISBN:964-6138-47-0

ایرج افشار

نامه های تبریز، از ثقه الاسلام به مستشار الدوله، در روزگار مشروطیت

1369، نشر تاریخ ایران، نشر ماه

گردآورنده و مترجم: غلامحسین میرزا صالح

جنبش میرزا کوچک خان بنا بر گزارشهای سفارت انگلیس

نشر کتابفروشی دهخدا، لس آنجلس

مسعود عرفانیان

خاطرات تاج السلطنه

خاطرات دختر ملک الشعرای بهار

پروانه بهار

مرغ سحر

نشر ارس، 1379، 500 نسخه

اکبر یادگاری

نمایشنامه واقعه قتل امیرکبیر

فروغ الدوله دختر ناصرالدین شاه بود

ایرج افشار

نامه های فروغ الدوله ملکه ایران

-

دکتر عبدالحسین زرین کوب

روزگاران، تاریخ ایران از آغاز تا سقوط پهلوی

سه جلد

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران

چاپ دوم پائیز ۱۳۸۰ – ۲۰۰۱، انتشارات فروغ. آلمان

توضیحاتی در مورد این کتاب از رضا اغنمی را
اینجا بخوانید

ناصر پاکدامن

قتل کسروی

-

دکتر علیرضا امینی، دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی

تحولات سیاسی - اجتماعی ایران از قاجار تا رضا شاه

ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، سه جلد

پیتر آوری

تاریخ معاصر ایران

-

دکتر کامیاب خلیلی

زنان بنام در تاریخ ایران از آغاز تا انقراض پهلوی

ترجمه: مهری قزوینی، نشر کویر، 1380، 398 صفحه، 740 گرم جلد سلیفون
شابک: 964-6144-09-8


ادوارد براون

انقلاب مشروطیت ایران

-

دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی

ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط پهلوی


دکتر عزت الله نوذری

تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطیت

-

غلامحسین میرزا صالح

جنبش میرزا کوچک خان

-

اوژن فلاندن و پاسکال کست

ایران قاجار - از دیدگاه دو فرانسوی

-

علی اکبر مشیر سلیمی

کلیات مصور میرزاده عشقی

ترجمه: حسن کامشاد

دکتر سیروس غنی

ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار

-

علیرضا ملائی توانی

مشروطه و جمهوری - ریشه های نابسامانی

در جلدهای شومیز و کالینگور منتشر شده است

مسعود غلامیه

حاجی صمدخان شجاع الدوله و رژیم مشروطه

نشر نى

حجت الله اصیل

رساله هاى میرزا ملكم خان ناظم الدوله

نشر مقشع

ناصرالدین شاه قاجار

سفرنامه فرنگستان

مجموعه سه جلدی، تعداد صفحه:1860، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات سخن، 1996 - چاپ اول‌

زهرا شفیعی

نقش نمایندگان در مجالس قانونگذاری عصر مشروطیت

ترجمه: متین پیمان، تهران، 207 صفحه، 460 گرمجلد سلیفون، نشر امیرکبیر
شابک: 964-00-0913، 1382


مجموعه مقالات ایرانیکا

انقلاب مشروطیتتاریخ انقلاب مشروطیت ایران

تحلیلی از مبانی نظری قدرت روحانیون و سیر تاریخی آن
شابک: 1-58814-035-0، سال 2004


احمد کاظمی موسوی

علمای شیعه و قدرت سیاسی

مهدی قاسمی

شیعی گری و ترقی خواهی


نشر باران، سوئد، 1384، 120 صفحه، دسامبر 2004

ناصر رحیم خانی

جمهوری خواهی در ایران، پیشینه تاریخی

تعدادصفحه: 1130، شابک: 2000 ‌964-325-053-9

دکتر امیر ناصر کاتوزیان

تاریخ انقلاب مشروطیت ایران

به اهتمام: عبدالحسین زرین كوب، روزبه زرین كوبتعداد صفحه:166، جلد نرم، تهران، 2001 - چاپ اول،‌ انتشارات سازمان اسناد ملی ایران
1-43-6189-964 شابك

توضیحاتی در مورد این کتاب اینجا بخوانید

ابوالقاسم خان ناصر الملك و محمد آقا ایروانی

دو رساله درباره انقلاب مشروطیت ایران

جلد اول، 720 صفحه، جلد سخت، تهران : انتشارات كویر، 1998 - چاپ دوم‌
×-25-6144-964 شابك

توضیحاتی در مورد این کتاب از رضا اغنمی را
اینجا بخوانید

غلامحسین زرگری نژاد

منابع اندیشه سیاسی در تاریخ ایران: رسائل مشروطیت

تعداد صفحه:578، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات نگاه، 2000 - چاپ اول‌
7-80-6736-964 شابك

امیر خیزی، اسماعیل

قیام آذربایجان و ستارخان

مترجم : حسن زنگنه، تعداد صفحه:508، جلد نرم، - تهران : انتشارات شیرازه، 2002 - چاپ اول‌
0-95-6578-964 شابك

اولسون، ویلیام

روابط ایران و انگلیس در جنگ جهانی اول

تعداد صفحه:368، جلد نرم، - تهران : انتشارات علم، 1997 - چاپ سوم، مترجم : حسین بنی احمد، تعداد صفحه:240، جلد نرم، - تهران : انتشارات شیرازه، 1998 - چاپ اول‌
7-04-6578-964 شابك

نگاهی به تحولات ایران در جنگ جهانی اول بر اساس منابع دیپلماتیك فرانسه

باست، الیور

آلمانی ها در ایران

تعداد صفحه:304، جلد نرم، 16.5*23.5 - یزد : انتشارات مركز یزد شناسی، 1999 - چاپ اول‌
0-41-6541-964 شابك

ارداقی، علی اكبر

مشروطیت در یزد

به اهتمام : الهیار خلعتبری، فضل الله كجوری، چاپ اول‌، تعداد صفحه:234، جلد نرم، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،
1999 - 0-017-457-964 شابك

تنكابنی، محمد ولی خان

یادداشت های محمد ولی خان تنكابنی

مترجم : حمید احمدی، تعداد صفحه:208، جلد نرم، - تهران : نشر نی، 1999 - چاپ اول‌
2-462-312-964 شابك

رویارویی نظامی انگلستان با سرداران بلوچ ایرانی

دایر، رجینا لدادواردهری

مهاجمان سرحد

مترجم : رحیم رییس نیا، تعداد صفحه:360، جلد نرم، - تهران : انتشارات تیراژه، 1998 - چاپ اول‌
5-05-6578-964 شابك

رسول زاده، محمد امین

گزارش هایی از انقلاب مشروطیت ایران

مجموعه دوجلدی، مترجم : پرویز صدری، تعداد صفحه:1016، جلد نرم، - تهران : انتشارات كتاب سیامك، 1998 - چاپ اول‌
×-20-6141-964 شابك

گركه، اولریخ

پیش به سوی شرق: ایران در سیاست شرقی آلمان در جنگ جهانی اول

(جلد اول و دوم - تعداد صفحه:840، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات اوحدی، 1998 - چاپ اول‌
5-04-6376-964 شابك

جلد سوم، تعداد صفحه:980، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات اوحدی، 1998 - چاپ اول‌
نگاهی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت
3-05-6376-964 شابك

مروارید، یونس

از مشروطه تا جمهوری

تعداد صفحه:716، جلد سخت، - تهران: انتشارات علم، 1999 - چاپ اول‌
×-055-405-964 شابك

شرحی بر زندگی بیست و یك تن از دولت مردان ایران در یكصد و پنجاه سال اخیر: قائم مقام فراهانی،امیركبیر، ناصرالدین شاه، اتابك، صنیع الدوله، یپرم خان ارمنی، شیخ محمد خیابانی، كلنل پسیان، میرزاكوچك خان، امیرطهماسبی، تیمورتاش، سرداراسعد، داور، پیشه وری، نصرت الدوله، هژیر، رزم آرا، افشار طوس، دكتر فاطمی، حسنعلی منصور و هویدا

بهنود، مسعود

كشته گان بر سر قدرت

تعداد صفحه:564، جلد سخت، - تهران : انتشارات علمی، 2000 - چاپ اول‌
066-404-964 شابك

توضیحاتی در مورد این کتاب را اینجا بخوانید

مهدوی، عبدالرضا هوشنگ

بر كشور ما چه گذشت؟

برگردان : اصغر قراگزلو، تعداد صفحه:338، جلد نرم، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 2001 - چاپ اول‌
3-39-6357-964 شابك

نیكلسون، هرولد جورج

آخرین سال های زندگی سیاسی لرد كرزن

رساله ای در دفاع از مشروطیت و اثبات تطبیق اصول و مبانی مشروطه با قوانین اسلام است
تعداد صفحه: 176
1999، 8-028-325-964 شابك

توضیحاتی در مورد این کتاب را اینجا بخوانید

آیت الله محمد حسین نائینی

حکومت از نظر اسلام

بررسی زندگی و دیدگاه های سیاسی، فرهنگی و مذهبی «شیخ هادی نجم آبادی» از مجتهدان صدر مشروطیت

تعداد صفحه:112، جلد نرم، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1999 - چاپ اول‌
0-154-422-964 شابك

مرسلوند، حسن

حاج شیخ هادی نجم آبادی و مشروطیت

تعداد صفحه:528، جلد نرم، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات مركز نشر دانشگاهی، 1997 - چاپ اول‌
1-0856-01-964 شابك

نجفی، موسی

بنیاد فلسفه سیاسی در ایران عصر مشروطیت

تعداد صفحه:464، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات دریاب، 1998 - چاپ اول‌

نجمی، ناصر

محمد علی شاه و مشروطیت

مترجم : علی اصغر مظهری كرمانی، تعداد صفحه:304، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات جانان، 1998 - چاپ اول‌
8-8-91441-964 شابك

*برد، اف. ال

گشت و گذاری در ایران بعد از انقلاب مشروطیت

تعداد صفحه:342، جلد نرم، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات مركز نشر دانشگاهی، 1995 - چاپ اول‌

علی پورصفر

كتابشناسی انقلاب مشروطیت ایران

تهران، قطع جیبی، چاپ سوم، 1356

محمد اسماعیل رضوانی

انقلاب مشروطیت ایران

تهران، نشر امیركبیر، 1364

عبدالهادی حائری

تشیع و مشروطیت در ایران

مجموعه دو جلدی، جلد اول: وقایع و رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران از 14 مرداد ماه 1285 ه. ش تا 28 مرداد 1332 ه. ش.، جلد دوم: وقایع و رویدادهای ایران در فاصله 29 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 ه. ش. ، همراه با عكس های متعدد از شخصیت های تاریخی

تعداد صفحه:1104، جلد سخت، 21.5*28.5 - تهران : انتشارات گفتار، 2001 - چاپ ششم
3-26-5570-964 شابك

عاقلی، باقر

روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی

سال 1325 هجری

میرزا محمد علی خان بن ذکاء الملک
ناظم و معلم اولین مدرسه علوم سیاسی

حقوق اساسی
یعنی
آداب مشروطیت دول

‌تهران‌ : نشر اساط‌یر،1363، 175 ص، زندگینامه مدرس

علوی‌، ابوالحسن

'رجال‌ عصرمشروط‌یت

‌ تهران‌ : نشر دانش‌، 1335، 229 ص

دانشورعلوی‌، نورالله

تاریخ‌ مشروط‌ه‌ ایران‌ وجنبش‌ وط‌ن‌‏پرستان‌ اصفهان‌ وبختیاری‌

نشر ذره بین، اراک، 1374

دکتر اسفندیار آهنجیده

ایل بختیاری و مشروطیت

تهران‌، نشر كتاب‌ نمونه‌، 1376

محمد احمدپناهی‌ سمنانی‌

ستارخان‌ سردار ملی‌ و نهضت‌ مشروط‌ه‌

تبریز، كتابفروشی‌ دانش‌، -1324

حسین‌ فرزاد

انقلاب‌ و تحول‌ آذربایجان‌ در دوره‌ مشروط‌یت‌

تهران‌، زندگینامه ستارخان، نشر اساط‌یر، 1363، 175 ص‌

علوی‌، ابوالحسن

رجال‌ عصر مشروط‌یت

تهران‌، زندگینامه ستارخان، نشر جاویدان‌، .1344، 774 ص

صفایی‌، ابراهیم

رهبران‌ مشروط‌ه

522 ص

ط‌اهرزاده‌ بهزاد، كریم‌

قیام‌ آذربایجان‌ در انقلاب‌ مشروط‌یت‌ ایران

-

ابراهیم‌ صفائی

رهبران‌ مشروط‌ه‌: ستارخان‌

‌ ج‌. 1

با یك‌ مقدمه‌ درباره‌ سیرتاریخی‌ مشروط‌یت‌ ایران

سیاست‌ موازنه‌ منفی‌ در مجلس‌ چهاردهم‌

ج.2 اسناد مشروط‌ه‌ 1325 ـ1330، نامه‌ اتحادیه‌ احرار به‌ مستشارالدوله‌ صادق‌: دعوت‌ به‌ شركت‌ در جلسه‌ اتحادیه‌ احرار با حضور سردارملی‌ و سالارملی‌

-

خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله صادق

ج 1، نامه‌ ستارخان‌ به‌ مستشارالدوله‌ درخصوص‌ وضعیت‌ وی‌ پس‌ از فتح‌ تهران، احضار ستارخان‌ و باقرخان‌ به‌ تهران‌ و دعوت‌ آنها به‌ عتبات‌ از ط‌رف‌ علمای‌ نجف‌، اوضاع‌ ستارخان‌ پس‌ از فتح‌ تهران‌ و به‌ قدرت‌ رسیدن‌ مجلس‌

-

خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله صادق

پیمان‌نامه‌ ضرغام‌السلط‌نه‌ ، سردارمحیی‌ ، ستارخان‌ و باقرخان‌ مبنی‌ بر دفاع‌ از مشروط‌یت

-

زمینه‏های‌ اجتماعی‌ كودتای‌ 1299

تلگراف‌ آرتور نیكلسن‌ به‌ ادوارد گری‌(وزیر امورخارجه‌ انگلستان‌) درخصوص‌ اظ‌هارات‌ مسیو چاریكوف‌ مبنی‌ بر ورود پیش‌قراولان‌ قشون‌ روسیه‌ به‌ حوالی‌ شهر تبریز و استقبال‌ و پذیرائی‌ خوب‌ ستارخان‌ از آنها

-

كتاب‌ آبی‌ ، گزارشهای‌ محرمانه‌ وزارت‌ امور خارجه‌ انگلیس‌ درباره‌ انقلاب‌ مشروط‌ه‌ ایران‌. هفده‌ دسامبر هزار و نهصد و شش‌ تا بیست‌ و هشت‌ ـ نوامبر هزار و نهصد و هشت‌. ج‌2

رساله ای در دفاع از مشروطیت و ارزیابی اصول و مبانی مشروطیت که در آن هدف نویسنده اثبات تطبیق اصول و مبانی مشروطه با قوانین اسلام است

تعداد صفحه:140، جلد نرم، - كاشان، انتشارات مرسل، 1999 - چاپ اول‌
0-14-6446-964 شابك

آیت الله ملاعبدالرسول مدنی كاشانی

رساله انصافیه

گفتگویی با «شاهرخ مسكوب» درباره سیاست، فرهنگ و تاریخ معاصر ایران، از موضوع های مورد گفتگو: دوره رضا شاه و مشروطیت؛ نوگرایی و سنت؛ ناسیونالیسم: ایدئولوژی سیاسی؛ حزب توده و پیوستن به آن؛ ادبیات حزبی؛ كودتای 28 مرداد و گرفتاری؛ قصه زندان و ماجراهایش؛ شالوده هویت: بازگشت به ادبیات؛ فقر اندیشه سیاسی؛ غفلت روشنفكران؛ و نوگرایی و اسلام

تعداد صفحه:280، جلد نرم، - تهران : انتشارات نیلوفر، 1999 - چاپ اول‌
9-089-448-964 شابك

مسكوب، شاهرخ

كارنامه ناتمام: درباره سیاست و فرهنگ

مشخصات دولت های بعد از انقلاب مشروطه از «مشیرالدوله» تا «میرحسین موسوی» شامل نام و مشخصات نخست وزیر، تاریخ تشكیل كابینه فهرست وزیران هر وزارتخانه و معرفی اجمالی هر نخست وزیر

زیر نظر : یعقوب آژند، تعداد صفحه:568، جلد نرم، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1999 - چاپ اول‌
8-147-422-964 شابك

اسناد و موزه، اداره كل آرشیو

دولت های ایران از میرزا نصرالله خان مشیرالدوله تا میرحسین موسوی

زندگی نادرشاه و موضوعات پیرامون آن، تحریم تنباكو و گرایش دارالحكومه به سفارت روس، آغاز مشروطه و آخرین روزهای حكومت احمدشاه از جمله موضوعات کتاب هستند، 208 صفحه

اشرف آغاطیاری باغبادارانی و مصطفی كاویان

باغباداران در آیینه تاریخ

-

ملک زاده

تاریخ انقلاب مشروطه

تهران‌، نشر اقبال‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، 1363

ط‌اهرزاده‌ بهزاد، كریم

قیام‌ آذربایجان ‌در انقلاب‌ مشروط‌یت ‌ایران

نشر دانشگاه‌تهران‌، 1357، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان

مجتهدی‌، مهدی‌ ‌

‌تقی‌زاده روشنگری‌ها در مشروط‌یت ‌ایران

تاریخچه ‌فرقه‌ دموكرات‌ یا جمعیت ‌عامیون ‌ایران
چاپخانه ‌درخشان‌، 1348، شامل 184 صفحه

حسین جودت

از صدر مشروط‌یت ‌تا انقلاب ‌سفید

گزارشهاى محرمانه وزارت خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران نشر نو ، سال 1363، ص 1429

احمد بشیرى

كتاب آبى

به اهتمام سعیدی سیرجانی، تهران، انتشارات نوین، آگاه، 1362
مقاله ای از این کتاب را اینجا بخوانید

ناظم الاسلام كرمانی

تاریخ بیداری ایرانیان

این کتاب دستنویس دوره مشروطه است و به کتابخانه ملی تبریز اهدا شده است

میرزا سنگلاخ خراسانی

سیاحت نامه

این کتاب دستنویس دوره مشروطه است و به کتابخانه ملی تبریز اهدا شده است

میرزا ابراهیم آقا تبریزی

کتابی در موضوع شیمی

فرهنگ و توسعه، شماره 3

حسن شایگان

ملیت، حریت، عدالت، مدنیت

به كوشش ایرج افشار، تهران، نشر سحر، 1357

عبدالرحیم طالبوف

آزادی و سیاست

تهران‌، نشر اشرفی‌، 1349

بازگویی‌ از سلط‌ان‌ ستاری‌، نوشته‌ ن‌. همدانی

پدرم‌ ستارخان‌

ترجمه‌ كیخسرو كشاورزی‌، تهران‌، نشر امیركبیر، 1359

عباس‌ پناهی‌ماكوئی

حماسه‌ ستارخان‌

تهران، زندگینامه ستارخان، نشر ابن‌ سینا، 1341

بایبوری‌، حسین

تاریخ‌ ارسباران

تهران‌، زندگینامه ستارخان، نشر زوار، 1341، پنجاه‌ و پنجم‌ ، 624ص

سپهرم‌، امیرمسعود

تاریخ‌ برگزیدگان‌ وعده‏ای‌ از مشاهیر ایران‌ و عرب

ج‌ 3'، تهران‌، زندگینامه ستارخان، نشر وحید، 1367

وحیدنیا، سیف‌الله

خاط‌رات‌ و اسناد

تهران، زندگینامه ستارخان، انتشارات‌ اردیبهشت‌، 1371، 775 ص

اكبری‌ بیدقی‌، محمدرضا

دائره‌المعارف‌ نام

تهران‌، 1349، زندگینامه ستارخان،

اسدی‌زاده‌ ، پرویز ودیگران

دائره‌المعارف‌ یا فرهنگ‌ دانش‌ و هنر

تهران‌، زندگینامه ستارخان، توس‌، 1352 ص257

ابرامی‌، هوشنگ

ستارخان‌ سردار ملی

مترجم‌: احمد پژوه‌ مبشر همایون‌، سی‌ و پنجم‌، 811 ص‌، مصور

براون‌، ادوارد گرانویل

1926-1862 ''انقلاب‌ ایران

تبریز، كتابفروشی‌ تهران‌، 2536 = 1356 ،587 ص

نیرنوری‌، حمید

1293 ''زندگینامه‌ مستوفی‌‏الممالك

710 ص

امیرخیزی‌ ، اسماعیل‌

قیام‌ آذربایجان‌ و ستارخان

مترجم‌: محمود عنایت‌

لپینگ‌، بریان

سقوط‌ امپراط‌وری‌ انگلیس‌ و دولت‌ دكتر مصدق

-

رضازاده‌ لنگرودی‌، رضا

یادگار نامه

-

حجازی‌، محمد

میهن‌ ما

-

اسكندری‌، ایرج

خاط‌رات‌ سیاسی

-

عنایت‌، حمید

قهرمان‌ جنگل‌، سرگذشت‌ پر ماجرای‌ سردار نام‌آور جنگل


بازرگان‌، مهدی

مدافعات‌ در دادگاه‌ غیر صالح‌ تجدید نظ‌ر نظ‌امی

-

آرامش‌، احمد

هفت‌ سال‌ در زندان‌ آریامهر

-

انصاری، مهدی

شیخ فضل الله نوری و مشروطیت

ج 25، ج 11 و ج 8، حاوی عکسهایی از ستارخان

-

سالنامه‌ دنیا

نامه‌ ماهیانه‌ ادبی‌ ، علمی‌ ، تاریخی‌ ، اجتماعی، حاوی عکسهایی از ستارخان

-

نشریه یغما

مجله‌ ماهانه‌، ش‌ 8، حاوی عکسهایی از ستارخان

-

نشریه وحید

حاوی عکسهایی از ستارخان

-

تهران‌ مصور

سال‌ 6 ، شماره‌ 87، حاوی عکسهایی از ستارخان

-

خواندنیها

حاوی عکسهایی از ستارخان


آسیای‌ جوان

حاوی عکسهایی از ستارخان

-

ترقی

حاوی عکسهایی از ستارخان

-

سالنامه‌ فرهنگ‌ آذربایجان‌ شرقی‌ 38 - 1339

ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، نشر قلم، 1369

نیكی. آر. كدی

ریشه های انقلاب ایران

یررسی جنبش مردمی برای مقابله با نیروهای استعمارگر انگلیسی را در واپسین دوران حكمرانی سلاطین قاجار (مصادف با جنگ جهانی اول) در جنوب ایران

تعداد صفحه:240، جلد نرم، - تهران : انتشارات قو، 1999 - چاپ اول‌
7-46-6412-964 شابك

مطهری زاده، موسی

جنبش ضد استعماری جنوب و آزادیخواهان كازرون

تهران، نشر گوتنبرگ، چاپ اول، 1360

محمدرضا فشاهی

1905-1796 تكوین سرمایه داری در ایران

تهران، نشر زمینه، چاپ اول، 1359

احمد اشرف

موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران: دوره قاجار

بحثی انتقادی بین شیخ سنت گرا و شوخ متجدد ( رساله ای سیاسی-اجتماعی از اواخر عصر قاجار

تعداد صفحه:82، جلد نرم، - تهران : انتشارات روزنه، 1995 - چاپ اول‌

مجاهد، احمد

شیخ و شوخ

ترجمه منوچهر طاهرنیا (تهران، نشر آشتیانی، چاپ اول، 1362

دنیس رایت

ایرانیان در میان انگلیسیها

تهران، نشر دانشگاه سپاهیان انقلاب، 1355

محمدعلی استعلامی

ادبیات دوره بیداری و معاصر

در این كتاب، علل و زمینه های تشكیل «كمیته مجازات» در سال 1334 ه.ق در تهران، اهداف این سازمان، فعالیت های آن و سرانجام كارش بررسی شده است

تعداد صفحه:248، جلد نرم، - تهران : انتشارات موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1999 - چاپ اول‌
0-18-6357-964 شابك

متولی، عبدالله

كمیته مجازات

تعداد صفحه:368، جلد نرم، - تهران : انتشارات علم، 1997 - چاپ سوم

ارداقی، علی اكبر

اسراری از كمیته مجازات - خاطرات علی اكبر ارداقی

ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، (تهران، نشر خوارزمی، چاپ سوم، 1372

حمید عنایت

اندیشه سیاسی در اسلام معاصر

قم، نشر دارالتبلیغ اسلامی، 1350

محمد محیط طباطبایی

نقش سید جمال الدین اسد آبادی در بیداری مشرق زمین

ادبیات نوین ایران، ترجمه و تدوین یعقوب آژند، نشر امیركبیر، 1362

محمدرضا شفیعی كدكنی

از انقلاب تا انقلاب

تهران، نشر نگاه، 1366

محمدعلی سپانلو

نویسندگان پیشرو ایران

تعداد صفحه:616، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات علمی، 1995 - چاپ پنجم

مكی، حسین

تاریخ بیست ساله ایران، جلد اول: كودتای 1299

مجموعه مقالاتی درباره تاریخ ایران از زمان میرزا تقی خان امیركبیر تا پایان خاندان پهلوی

تعداد صفحه:576، جلد سخت، - تهران : انتشارات علمی، 1999 - چاپ دوم‌
8-005-404-964 شابك

مهدوی، عبدالرضا هوشنگ

صحنه هایی از تاریخ معاصر ایران

تعداد صفحه:176، جلد نرم، - تهران : انتشارات شیرازه، 1999 - چاپ اول‌
×-42-6578-964 شابك

ایرجی، ناصر

ایل قشقایی در جنگ جهانی اول

تعداد صفحه:368، جلد نرم، - تهران : انتشارات علم، 1997 - چاپ سوم
9-01-5989-964 شابك

تشكری بافقی، علی اكبر

اسراری از كمیته مجازات - خاطرات علی اكبر ارداقی

مجموعه دوجلدی، ویراستار : حسن مرسلوند، تعداد صفحه:1321، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات كارنگ، 1999 - چاپ اول‌
2-27-6730-964 شابك

اعظام قدسی، حسن

خاطرات من، یا، تاریخ صد ساله ایران

كتابفروشى ابن سینا، سال 1331، چهار جلد، تهران

یحیى دولت آبادى

تاریخ عصر حاضر - حیات یحیى

-

کاشانی

وقایع اتفاقیه

-

مورگان شوستر

اختناق ایران

شابک: B0007DXLE2، سال 1952

راسل مور، ترجمه نصرالله فاطمی

تاریخ دیپلماسی ایران

نشر ابن‌سینا، 1346

محمد حجازی‌

خلاصه‌ تاریخ‌ ایران‌ تا انقراض‌ قاجاریه‌

تهران‌، نشر اقبال‌، 1369

تالیف‌ عبدالله‌ رازی‌، مصحح‌ كاظ‌م‌ كاظ‌م‌زاده ‌ایرانشهر

تاریخ‌ كامل‌ ایران‌: از تاسیس‌ سلسله‌ ماد تا انقراض‌ قاجاریه‌

تهران‌، قیام‌، 1347

تالیف‌ عباس‌ اقبال‌آشتیانی‌. بكوشش‌ محمد دبیرسیاقی‌

تاریخ‌ مفصل‌ ایران‌ از صدر اسلام‌ تا انقراض‌ قاجاریه‌‌

تحلیلی ‌از خط‌مشی ‌سیاسی ‌حزب ‌توده ‌ایران

-

'اسناد تاریخی ‌جنبش ‌كارگری‌، سوسیال‌ـ دموكراسی‌ و كمونیستی ‌ایران

-

صفایی‌، ابراهیم

اسناد نویافته

-

فتحی‌، نصرت‌الله

آزاده‌ گمنام

نشر رز

قاسمی‌، ابوالفضل

الیگارشی خاندانهای‌ حكومتگر ایران

مترجم‌: احمد پژوه‌، تهران، نشر کانون‌ معرفت‌،1338

براون‌، ادوارد گرانویل

انقلاب ‌ایران

ج 1، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان

رائین‌، اسماعیل

حیدرخان‌ عمواوغلی‌

تهران‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، نشر نگره‌، 1376

اردشیر آوانسیان‌

خاط‌رات‌ اردشیر آوانسیان‌

خاط‌رات ‌میرزا ابوالقاسم‌خان‌ درباره ‌ مشكلات ‌ایران ‌در جنگ ‌بین‌المللی‌1918 ـ 1914، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، نشر فرهنگ‌، 1363

كحال‌زاده‌، ابوالقاسم

دیده‌ها و شنیده‌ها

تهران‌، نشر الهام‌، 1369، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان

مرسلوند، حسن

زندگینامه ‌رجال ‌و مشاهیر ایران‌

تهران‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، نشر زوار، 1357

بامداد، مهدی‌

شرح‌ حال ‌رجال ‌ایران‌

بنگاه‌ مط‌بوعاتی‌ صفی‌علیشاه‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، 1368

آذری‌، علی‌

قیام‌ كلنل‌ محمدتقی‌خان ‌پسیان

شعبه‌ تبلیغات ‌كل‌ حزب ‌توده‌ ایران‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، 1327

حسابی‌، احمد

'مجاهد بزرگ ‌حیدرعمواوغلی

رشت، انتشارات بی‌نا، 1334

مهرنوش‌، منوچهر

تاریخ ‌جنگل

-

ابراهیم فخرایی

تاریخ ایران

-

اسماعیل رائین

قیام جنگل

:انتشارات اقبال‌، 1350، 487 ص

كاظ‌م‌زاده ‌ایرانشهر ، كاظ‌م

آثار و احوال ‌كاظ‌م‌زاده ‌ایرانشهر

تهران‌، 1333، 217 ص

فتحی‌، نصرت‌الله

آزاده‌گمنام

مترجم‌: جهانگیر افكاری‌، تهران، انتشارات بامداد، 1367، 304 ص

پاكروان‌، امینه‌

آغامحمد خان

مركز تحقیقات‌ .2535 ، شامل 346 صفحه

ط‌اهری‌، علیرضا

از شكست‌ تا پیروزی‌، ماجراهای ‌نفت

تهران‌، نشر ابوذر

-

اسناد سخن‌ می‌گویند: آیا مصدق ‌فراماسون ‌بود؟

تهران‌، نشر كیهان‌،1365

مترجم‌: محمد جواد شیخ‌الاسلامی

انگلستان، وزارت ‌امور خارجه، اسناد محرمانه ‌وزارت ‌خارجه ‌بریتانیا، ج‌ 1 و 2

نشر مدبر

شمیم‌، علی‌اصغر

از نادر تا كودتای ‌رضاخان ‌میرپنج

تحلیلی‌از خط‌ مشی ‌سیاسی‌ حزب ‌توده ‌ایران

-

اسناد تاریخی‌ جنبش‌ كارگری‌، سوسیال‌ـ دموكراسی و كمونیستی‌ ایران 1316-1368

انجمن آثار ملى

منوچهر ستوده

از آستارا تا استارباد

كتاب نهم

-

تاریخ معاصر ایران

ج 1

-

دایره المعارف تشیع

،ترجمه حسن جوادى ، نشر خوارزمى 1351

ادوارد براون

نامه هایى از تبریز

-

منشور گرگانى

سیاست دولت شوروى در ایران

-

-

آخوند خراسانى آفتاب نیمه شب

اسناد محرمانه و گزارش ها

فتح الله كشاورز

نهضت جنگل و اتحاد اسلام

انتشارات امیر كبیر، 1347

سید مهدى فرخ ( معتصم السلطنه

خاطرات سیاسى فرخ

-

مورخ الدوله سپهر

ایران در جنگ بزرگ

كتابفروشى محمد على على، سال 1325، جلد 3

عبدالله مستوفى

تاریخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاریه

-

میر ابوالقاسمى، محمد تقى

گلشن ابرار

-

ربانی خلخالی

شهداى روحانیت ‏شیعه در یکصدسال اخیر، ج‏1

-

سماک امانى، محمدرضا

میرزا کوچک خان جنگلیمنابعی در معرفی سردار ملی، ستارخان


سایر اطلاعات

نویسنده

نام کتاب یا مقاله

تهران‌، نشر اشرفی‌، 1349

بازگویی‌ از سلط‌ان‌ ستاری‌، نوشته‌ ن‌. همدانی

پدرم‌ ستارخان‌

ترجمه‌ كیخسرو كشاورزی‌، تهران‌، نشر امیركبیر، 1359

عباس‌ پناهی‌ماكوئی

حماسه‌ ستارخان‌

تهران‌، نشر كتاب‌ نمونه‌، 1376

محمد احمدپناهی‌ سمنانی‌

ستارخان‌ سردار ملی‌ و نهضت‌ مشروط‌ه‌

تبریز، نشر ابن‌سینا، 1348، و نیز تهران‌، نشر آگاه‌، بی‌تا

رحیم‌ رئیس‌نیا و عبدالحسین‌ ناهید

دو مبارز جنبش‌ مشروطه، ستارخان و شیخ محمد خیابانی‌

تبریز، كتابفروشی‌ دانش‌، -1324

حسین‌ فرزاد

انقلاب‌ و تحول‌ آذربایجان‌ در دوره‌ مشروط‌یت‌

تهران، زندگینامه ستارخان، نشر ابن‌ سینا، 1341

بایبوری‌، حسین

تاریخ‌ ارسباران

تهران‌، زندگینامه ستارخان، نشر زوار، 1341، پنجاه‌ و پنجم‌ ، 624ص

سپهرم‌، امیرمسعود

تاریخ‌ برگزیدگان‌ وعده‏ای‌ از مشاهیر ایران‌ و عرب

ج‌ 3'، تهران‌، زندگینامه ستارخان، نشر وحید، 1367

وحیدنیا، سیف‌الله

خاط‌رات‌ و اسناد

تهران، زندگینامه ستارخان، انتشارات‌ اردیبهشت‌، 1371، 775 ص

اكبری‌ بیدقی‌، محمدرضا

دائره‌المعارف‌ نام

تهران‌، 1349، زندگینامه ستارخان،

اسدی‌زاده‌ ، پرویز ودیگران

دائره‌المعارف‌ یا فرهنگ‌ دانش‌ و هنر

تهران‌، زندگینامه ستارخان، نشر اساط‌یر، 1363، 175 ص‌

علوی‌، ابوالحسن

رجال‌ عصر مشروط‌یت

تهران‌، زندگینامه ستارخان، نشر جاویدان‌، .1344، 774 ص

صفایی‌، ابراهیم

رهبران‌ مشروط‌ه

تهران‌، زندگینامه ستارخان، توس‌، 1352 ص257

ابرامی‌، هوشنگ

ستارخان‌ سردار ملی

مترجم‌: احمد پژوه‌ مبشر همایون‌، سی‌ و پنجم‌، 811 ص‌، مصور

براون‌، ادوارد گرانویل

1926-1862 ''انقلاب‌ ایران

522 ص

ط‌اهرزاده‌ بهزاد، كریم‌

قیام‌ آذربایجان‌ در انقلاب‌ مشروط‌یت‌ ایران

تبریز، كتابفروشی‌ تهران‌، 2536 = 1356 ،587 ص

نیرنوری‌، حمید

1293 ''زندگینامه‌ مستوفی‌‏الممالك

710 ص

امیرخیزی‌ ، اسماعیل‌

قیام‌ آذربایجان‌ و ستارخان

مترجم‌: محمود عنایت‌

لپینگ‌، بریان

سقوط‌ امپراط‌وری‌ انگلیس‌ و دولت‌ دكتر مصدق

-

ابراهیم‌ صفائی

رهبران‌ مشروط‌ه‌: ستارخان‌

ج 1، نامه‌ ستارخان‌ به‌ مستشارالدوله‌ درخصوص‌ وضعیت‌ وی‌ پس‌ از فتح‌ تهران، احضار ستارخان‌ و باقرخان‌ به‌ تهران‌ و دعوت‌ آنها به‌ عتبات‌ از ط‌رف‌ علمای‌ نجف‌، اوضاع‌ ستارخان‌ پس‌ از فتح‌ تهران‌ و به‌ قدرت‌ رسیدن‌ مجلس‌

-

خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله صادق

پیمان‌نامه‌ ضرغام‌السلط‌نه‌ ، سردارمحیی‌ ، ستارخان‌ و باقرخان‌ مبنی‌ بر دفاع‌ از مشروط‌یت

-

زمینه‏های‌ اجتماعی‌ كودتای‌ 1299

تلگراف‌ آرتور نیكلسن‌ به‌ ادوارد گری‌(وزیر امورخارجه‌ انگلستان‌) درخصوص‌ اظ‌هارات‌ مسیو چاریكوف‌ مبنی‌ بر ورود پیش‌قراولان‌ قشون‌ روسیه‌ به‌ حوالی‌ شهر تبریز و استقبال‌ و پذیرائی‌ خوب‌ ستارخان‌ از آنها

-

كتاب‌ آبی‌ ، گزارشهای‌ محرمانه‌ وزارت‌ امور خارجه‌ انگلیس‌ درباره‌ انقلاب‌ مشروط‌ه‌ ایران‌. هفده‌ دسامبر هزار و نهصد و شش‌ تا بیست‌ و هشت‌ ـ نوامبر هزار و نهصد و هشت‌. ج‌2

-

كسروی‌، احمد

تاریخ‌ مشروط‌ه‌ ایران

-

رضازاده‌ لنگرودی‌، رضا

یادگار نامه

-

حجازی‌، محمد

میهن‌ ما

-

اسكندری‌، ایرج

خاط‌رات‌ سیاسی

-

عنایت‌، حمید

قهرمان‌ جنگل‌، سرگذشت‌ پر ماجرای‌ سردار نام‌آور جنگل


بازرگان‌، مهدی

مدافعات‌ در دادگاه‌ غیر صالح‌ تجدید نظ‌ر نظ‌امی

-

آرامش‌، احمد

هفت‌ سال‌ در زندان‌ آریامهر

ج 25، ج 11 و ج 8، حاوی عکسهایی از ستارخان

-

سالنامه‌ دنیا

نامه‌ ماهیانه‌ ادبی‌ ، علمی‌ ، تاریخی‌ ، اجتماعی، حاوی عکسهایی از ستارخان

-

نشریه یغما

مجله‌ ماهانه‌، ش‌ 8، حاوی عکسهایی از ستارخان

-

نشریه وحید

حاوی عکسهایی از ستارخان

-

تهران‌ مصور

سال‌ 6 ، شماره‌ 87، حاوی عکسهایی از ستارخان

-

خواندنیها

حاوی عکسهایی از ستارخان


آسیای‌ جوان

حاوی عکسهایی از ستارخان

-

ترقی

حاوی عکسهایی از ستارخان

-

سالنامه‌ فرهنگ‌ آذربایجان‌ شرقی‌ 38 - 1339منابعی در معرفی حیدرخان


مترجم‌: محمدرضا رفیعی‌، تهران‌ نشر پاپیروس‌

همایون کاتوزیان‌ تهرانی‌، محمدعلی

'اقتصاد سیاسی ‌ایران‌: استبداد شبه ‌مدرنیسم‌ـ 1305 ج‌: از مشروط‌یت ‌تا سقوط ‌رضاشاه

تحلیلی ‌از خط‌مشی ‌سیاسی ‌حزب ‌توده ‌ایران

-

'اسناد تاریخی ‌جنبش ‌كارگری‌، سوسیال‌ـ دموكراسی‌ و كمونیستی ‌ایران

-

صفایی‌، ابراهیم

اسناد نویافته

تاریخچه ‌فرقه ‌دموكرات ‌یا جمعیت‌ عامیون ایران، چاپخانه ‌درخشان‌

جودت‌ ¡ حسین

از صدر مشروط‌یت ‌تا انقلاب ‌سفید

-

فتحی‌، نصرت‌الله

آزاده‌ گمنام

نشر رز

قاسمی‌، ابوالفضل

الیگارشی خاندانهای‌ حكومتگر ایران

مترجم‌: احمد پژوه‌، تهران، نشر کانون‌ معرفت‌،1338

براون‌، ادوارد گرانویل

انقلاب ‌ایران

نشر دانشگاه‌تهران‌، 1357، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان

مجتهدی‌، مهدی‌ ‌

‌تقی‌زاده روشنگری‌ها در مشروط‌یت ‌ایران

ج 1، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان

رائین‌، اسماعیل

حیدرخان‌ عمواوغلی‌

تهران‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، نشر نگره‌، 1376

اردشیر آوانسیان‌

خاط‌رات‌ اردشیر آوانسیان‌

خاط‌رات ‌میرزا ابوالقاسم‌خان‌ درباره ‌ مشكلات ‌ایران ‌در جنگ ‌بین‌المللی‌1918 ـ 1914، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، نشر فرهنگ‌، 1363

كحال‌زاده‌، ابوالقاسم

دیده‌ها و شنیده‌ها

تهران‌، نشر الهام‌، 1369، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان

مرسلوند، حسن

زندگینامه ‌رجال ‌و مشاهیر ایران‌

تهران‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، نشر زوار، 1357

بامداد، مهدی‌

شرح‌ حال ‌رجال ‌ایران‌

تهران‌، نشر اقبال‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، 1363

ط‌اهرزاده‌ بهزاد، كریم

قیام‌ آذربایجان ‌در انقلاب‌ مشروط‌یت ‌ایران

بنگاه‌ مط‌بوعاتی‌ صفی‌علیشاه‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، 1368

آذری‌، علی‌

قیام‌ كلنل‌ محمدتقی‌خان ‌پسیان

شعبه‌ تبلیغات ‌كل‌ حزب ‌توده‌ ایران‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، 1327

حسابی‌، احمد

'مجاهد بزرگ ‌حیدرعمواوغلی


منابعی در معرفی سردار جنگل، میرزا کوچک خان


تهران، انتشارات جاویدان‌، 1366، 559 ص

ابراهیم فخرایی

سردار جنگل

رشت، انتشارات بی‌نا، 1334

مهرنوش‌، منوچهر

تاریخ ‌جنگل

-

ابراهیم فخرایی

گیلان درجنبش مشروطیت

-

ابراهیم فخرایی

تاریخ ایران

-

اسماعیل رائین

قیام جنگل

:انتشارات اقبال‌، 1350، 487 ص

كاظ‌م‌زاده ‌ایرانشهر ، كاظ‌م

آثار و احوال ‌كاظ‌م‌زاده ‌ایرانشهر

تهران‌، 1333، 217 ص

فتحی‌، نصرت‌الله

آزاده‌گمنام

مترجم‌: جهانگیر افكاری‌، تهران، انتشارات بامداد، 1367، 304 ص

پاكروان‌، امینه‌

آغامحمد خان

مركز تحقیقات‌ .2535 ، شامل 346 صفحه

ط‌اهری‌، علیرضا

از شكست‌ تا پیروزی‌، ماجراهای ‌نفت

تهران‌، نشر ابوذر

-

اسناد سخن‌ می‌گویند: آیا مصدق ‌فراماسون ‌بود؟

تهران‌، نشر كیهان‌،1365

مترجم‌: محمد جواد شیخ‌الاسلامی

انگلستان، وزارت ‌امور خارجه، اسناد محرمانه ‌وزارت ‌خارجه ‌بریتانیا، ج‌ 1 و 2

تاریخچه ‌فرقه‌ دموكرات‌ یا جمعیت ‌عامیون ‌ایران
چاپخانه ‌درخشان‌، 1348، شامل 184 صفحه

جودت، حسین

از صدر مشروط‌یت ‌تا انقلاب ‌سفید

نشر مدبر

شمیم‌، علی‌اصغر

از نادر تا كودتای ‌رضاخان ‌میرپنج

تحلیلی‌از خط‌ مشی ‌سیاسی‌ حزب ‌توده ‌ایران

-

اسناد تاریخی‌ جنبش‌ كارگری‌، سوسیال‌ـ دموكراسی و كمونیستی‌ ایران 1316-1368

انجمن آثار ملى

منوچهر ستوده

از آستارا تا استارباد

كتاب نهم

-

تاریخ معاصر ایران

ج 1

-

دایره المعارف تشیع

،ترجمه حسن جوادى ، نشر خوارزمى 1351

ادوارد براون

نامه هایى از تبریز

-

منشور گرگانى

سیاست دولت شوروى در ایران

-

-

آخوند خراسانى آفتاب نیمه شب

گزارشهاى محرمانه وزارت خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران نشر نو ، سال 1363، ص 1429

احمد بشیرى

كتاب آبى

اسناد محرمانه و گزارش ها

فتح الله كشاورز

نهضت جنگل و اتحاد اسلام

انتشارات امیر كبیر، 1347

سید مهدى فرخ ( معتصم السلطنه

خاطرات سیاسى فرخ

-

مورخ الدوله سپهر

ایران در جنگ بزرگ

كتابفروشى محمد على على، سال 1325، جلد 3

عبدالله مستوفى

تاریخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاریه

-

میر ابوالقاسمى، محمد تقى

گلشن ابرار

-

ربانی خلخالی

شهداى روحانیت ‏شیعه در یکصدسال اخیر، ج‏1

-

سماک امانى، محمدرضا

میرزا کوچک خان جنگلی

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل