پیام به انجمن فرهنگ ایران و گروه نکیسا - پاریس

از سوی هیئت برگزار کننده جشن سده مشروطیت – کلن


دوستان، فرهنگورزان و هنرمندان ارجمند

همت شما عزیزان در بزرگداشت سده انقلاب مشروطیت ایران را می ستائیم و پرداختن به چنین مهمی را به شما صمیمانه شادباش میگوئیم

در تاریخ سه هزار ساله میهن عزیزمان ایران و در میان رویدادهای مهم این تاریخ درازدامن، انقلاب مشروطیت ایران بی تردید دستاوردی یگانه و دوران ساز است

در برگ برگ تاریخ ایران جای پای تازشهای رومیان و تازیان و ترک و تاتار و جابجائی سلسله ها و فرمانروایان با خونلخته های خشکیده سطر به سطر دیدنی و عبرت گرفتنی است، اما انقلاب مشروطیت ایران در تاریخ اجتماعی ما و در پیوند با سرنوشت انسان ایرانی البته بی همتا است و جایگاهی ویژه دارد

با انقلاب مشروطیت است که مدیریت اجتماعی سامان مییابد. کشور دارای قانون اساسی میشود. و مردم ایران«شهروند» شناخته میشوند. مردمی که پیش از آن «بنده» و «رعیت» سلطان و خلیفه بوده اند. ملت در مفهوم اروپائی و حقیقیش یعنی مردمی که در مدیریت سیاسی کشور و سرنوشت اجتماعی خود مختار باشند، با انقلاب مشروطیت و قانون اساسیش بوجود می آید

بازشناسی جنبه های گوناگون و تاثیرات اجتماعی انقلاب مشروطیت، کامیابی ها و ناکامی هایش و علل تاریخی آنها بی گمان موضوع پژوهش های بسیار بوده و هست و از رهگذر همین تحقیق ها و بازشناسی هاست که جنبش ملی دموکراسی - که در دستور کار همه میهن دوستان است - گسترش مییابد و به سوی پیروزی گام برمی دارد

پرباری و سرشاری نشست و برنامه های شما آرزوی ماست

هیئت برگزارکننده جشن سده مشروطیت – کلن
2006/04/18 - 1385/01/29


چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه     به صفحه قبل