به توپ بستن مجلس مشروطه


 
در روبرو عکس لیاخوف و ساختمان تخریب شده مجلس دیده میشوند

مظفرالدین شاه چند ماه پس ازپذیرش مشروطه درسال 1285 ه . ش درگذشت و ولیعهد وی محمد علیشاه برجای وی نشست. محمدعلی شاه علیرغم پذیرش مشروطه ازسوی مظفر الدین شاه، به دلیل خوی استبدادی خود از وضعیت پیش آمده به شدت ناراحت بود و به دنبال فرصتی می گشت که مشروطه را منحل نماید و بساط استبدادی را در کشور بگستراند. نفرت او از مشروطه به حدی بود که در روز تاجگذاری نمایندگان مجلس شورای ملی را برای مراسم دعوت نکرد و تنها صنیع الدوله، داماد خانواده خود و رییس مجلس وقت، را در مراسم تاجگذاری خود دعوت نمود. فتار محمد علی شاه تا بدانجا پیش رفت که سرانجام وی تصمیم گرفت در یک کودتای نظامی مجلس را به توپ ببندد و بساط مشروطه و قانون را در کشور برچیند لذا لیاخوف روسی فرمانده قزاق ها را مامور این کار کرد

در روز دوم تیر ماه 1287 هجری خورشیدی (23 ژوئن 1908 ) سرهنگ لیاخوف فرمانده روس واحد مركزی قزاق دستور داد كه ساختمان مجلس در میدان تاریخی بهارستان را با توپ گلوله باران كنند. محمد علی شاه روز پیش از این ضمن صدور اعلامیه ای كه برای مقامات دولتی در تهران و شهرهای دیگر هم ارسال شد چگونگی انتخاب نمایندگان مجلس و رفتار این نمایندگان را مغایر اصول مشروطیت خوانده بود و دستور داده بود كه مجلس تا اصلاح این نقائص به مدت سه ماه تعطیل شود

چون بسیاری از نمایندگان حاضر به ترك ساختمان مجلس نشده بودند، یك واحد قزاق به بهارستان فرستاده شد تا مجلس را محاصره و نمایندگان را از آنجا بیرون كند كه این نیرو با مقاومت هواداران مسلح مجلس كه از پیش در آنجا سنگر بندی كرده بودند رو به رو شد و عقب نشینی كرد. لیاخوف پس از اطلاع از این عقب نشینی تصمیم گرفت كه ساختمان مجلس را با توپ گلوله باران كند. در جریان تیراندازی با توپ به عمارت بهارستان، بسیاری از مدافعان مجلس كشته و یا مجروح شدند و نمایندگان متحصن از آنجا به پارك امین الدوله كه در همان نزدیكی واقع بود گریختند و در آنجا پنهان شدند

قزاقها پس از تصرف مجلس به پارك امین الدوله حمله بردند و نمایندگان را مضروب و دستگیر كردند و به باغ شاه منتقل ساختند . چون جماعتی از مجلسیان و هواداران آنان از جمله تنی چند از اصحاب جراید عازم سفارت انگلستان شده بودند تا در آنجا متحصن شوند، قزاقها باغ سفارت (واقع در محل فعلی ــ خیابان فردوسی) را محاصره كردند و راه آن عده را كه هنوز پای به سفارت نگذارده بودند بستند، این عمل باعث اعتراض شدید نماینده سیاسی انگلستان شد

چاپ این صفحه       بازگشت :        به صفحه قبل