ملك المتكلمينحاجى ميرزا نصرت الله ملك المتكلمين فرزند ميرزا محسن بهشتى, از خطباى مشهور دوره انقلاب مشروطيت, مدتى در هندوستان بود و در آنجا كتابى بنام من الخلق الى الخلق نوشت, كه انتشار آن موجب اخراجش توسط انگليسيها از هند گرديد

زمانى كه مجلس به فرمان محمدعليشاه به توپ بسته شد او نيز به همراه آیت الله بهبهانى، آیت الله طباطبايى، آیت الله خويى, حكيم الملك, مستشارالدوله, ممتازالدوله, بهاالواعظين, قاضى قزوينى, حاج ميرزا ابراهيم آقا, داوودخان على آبادى, على اكبر ارداقى و ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل با سوراخ كردن ديوار مجلس خود را به پارك امين الدوله رساندند, محسن خان امين الدوله به بهبهانى و طباطبايى و چند تن پناه داد ولى ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل و ملك المتكلمين و دوسه نفر ديگر را بيرون كرد, و سپس با تلفن به باغشاه زنگ زده آنها را لو داد و متعاقب آن سربازان سر رسيده دستگيرشان كردند. صور اسرافيل و ملك المتكلمين در باغشاه در حضور خود محمدعليشاه به دار آويخته شدند


مزار ملک المتکلمین در تهران تبدیل به فضای سبز و پارکینگ میشود
مقاله مربوطه را
اینجا بخوانید

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل