میزگرد درباره

مشروطیت و جنبش دموکراسی خواهی امروز ایران


سخنرانی
دکتر همایون مهمنش

انقلاب مشروطیت، دموکراسی و استمرار آن
را اینجا بخوانید
سخنرانی
مهندس حسن شریعتمداری

حکومت قانون، آرزوی نافرجام مشروطه
را اینجا بخوانید
سخنرانی
خانم پوران نجات بخش

زنان و مشروطه، گامهای آغازین
گفتگوی شهرام میریان از رادیو فردا با

علی اصغر سلیمی


در حاشیه میزگرد 8 آوریل در کلن را اینجا بشنوید 
سخنرانی
دکتر خسرو شاکری

نگاهی به تاریخ نگاری و تاریخ شناسی جنبش مشروطیت
زمان
شنبه 8 آوریل، ساعت 15:30
مکان
Caritas, Internationales Zentrum, Stolzestrasse 1a, Köln, Germany


چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل