آیت الله سیدحسن مدرس

با الهام از مقاله آسیه آل احمد

آیت الله سید حسن بن اسماعیل بن میر عبد الباقی قمشه ای مدرس از طایف میر عابدین مدرس فرزند سید اسماعیل سال 1249ش در یكی از توابع اردستان متولد شد. تحصیلات مقدماتی را تا سن 14 سالگی در قمشه به انجام رسانید. پس از آن به اصفهان رفت و برای تكمیل تحصیلات عازم عتبات شد و در محضر اساتیدی چون آخوند ملا محمدكاظم خراسانی و آیت‏الله سیدكاظم یزدی به تحصیل پرداخت و پس از هفت سال با درجه اجتهاد به اصفهان بازگشت و در مدرسه جده كوچك مشغول تدریس شد

آغاز فعالیت های سیاسی مدرس را می توان از پس از دوران مشروطیت دانست. وى در همین دوره نیابت ریاست انجمن ولایتى اداره اصفهان را پذیرفت. پس از تشكیل مجلس شورای ملی در دوره دوم، زمانی که علمای طراز را برای تایید مصوبات مجلس انتخاب می کردند، از طرف فقها و مراجع تقلید به عنوان مجتهد طراز اول معرفى شد تا برقوانین مصوب آن نظارت کند. در اواخر مجلس دوم از مخالفین اولتیماتوم روسیه به ایران بود و در ایام جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط متفقین‏، مدرس به همراه چند تن از نمایندگان مجلس سوم و عده‏ای از اعیان و اشراف و بازاریان به قم مهاجرت كردند. این افراد برای حفظ استقلال و امنیت كشور كمیته دفاع ملی را تشكیل دادند. سپس این گروه به كرمانشاه رفتند و كابینه مهاجرت را با ریاست نظام‏السلطنه مافی تشكیل دادند كه سیدحسن مدرس در آن وزارت عدلیه را برعهده داشت. سپس با افراد كابینه به عثمانی مهاجرت كرد و بعد از پایان جنگ اول جهانی به ایران بازگشت، پس از چندی در مخالفت با دولت صمصام‏السلطنه و ضعف دولت مركزی در حضرت عبدالعظیم متحصن شد. مدرس، ابتدا با روی كار آمدن وثوق‏الدوله موافق و همراه بود ولی پس از قرارداد 1919 یكی از مخالفین این قرارداد شد

پس از كودتای سوم اسفند به همراه رجال مخالف كودتا دستگیر شد و تا پایان دوران حكومت سیدضیاءالدین در زندان بود. پس از آزادی به نمایندگی از تهران وارد مجلس چهارم شد و رهبری اكثریت مجلس را به عهده داشت. مدرس همچنین در این دوره نایب رئیس مجلس بود. او در این دوره به همراه همفكران خود با اعتبارنامه‏های نمایندگان طرفدار قرارداد 1919 به مخالفت پرداخت. در دوره پنجم مجلس، زمزمه تغییر رژیم كه از اواخر مجلس چهارم آغاز شده بود ادامه یافت و مدرس از مخالفان سیاست سردار سپه و تغییر رژیم شاهنشاهی به جمهوری بود و تا جایی مخالفت كرد كه از موافقین این حركت در مجلس سیلی خورد. وی در مجلس پنجم حضور داشت و در دوره ششم، ریاست‏ سنى مجلس را به عهده داشت

در زمان حکومت رضاشاه به علت مخالفتهای پیشین آیت‏الله مدرس با او در آبان 1305ش مورد سوء قصد قرار گرفت و از ناحیه دست مجروح شد. مدرس به مجلس هفتم راه نیافت و به تدریس در مدرسه سپهسالار ادامه داد. در 16 مهر ماه 1307 سرتیپ محمد درگاهی رئیس شهربانی وقت ایشان را دستگیر و به خواف تبعید كرد، پس از نه سال اسارت روانه کاشمر گردید و پس از 9 سال در 10 آذر ماه 1316 به دست عوامل شهربانی در همان محل به قتل رسید


منابعی در معرفی مدرس


مجلس‌ و پژوهش‌ سال‌ : 4 (1375) ، شماره‌ : 2 ، ماه‌ : خرداد و تیر ، صفحه‌: 242-229

علی مدرس

آن‌ روزها به‌ روایت‌ اسنادی‌ تازه‌، مدرس‌، مجلس‌ و تاریخ‌

اط‌لاعات‌ سال‌ : 1377/9/9، صفحه‌ : 3-2

-

آیت‌الله‌ سیدحسن‌ مدرس‌، بزرگ‌ خوب‌ آموزنده

كیهان‌ فرهنگی، سال‌ : 4 (1366)، شماره‌ 8 ، ماه‌ : آبان‌، صفحه‌ : 9-3‌‌

-

آیت‌‏الله شهید سید حسن‌ مدرس‌ بزرگمرد سیاست‌ و دیانت‌

ضمیمه‌ اطلاعات سال : 1377/9/10، صفحه‌ : 3-2‌

-

آیت‌الله‌ شهید مدرس‌، مبارزی‌ كه‌ تسلیم‌ استبداد نشد

سلام‌ سال‌ : 1377/9/8، صفحه‌ : 9

-

آیت‌الله‌ مدرس‌، اسط‌وره‌ شجاعت‌

اطلاعات سال‌ : 1377/10/1 الی‌ 1377/10/13، صفحه‌ : 6

دری‌نجف‌آبادی‌، قربانعلی‌‌

ابعاد زندگی‌ آیت‌الله‌ شهید مدرس

آینده سال‌ : 13 (1366)، صفحه‌ : 694-693 و 758

افشار، ایرج‌

اخط‌ار تهدیدآمیز سیدحسن‌ مدرس‌ به‌ دولت‌ علاءالسلط‌نه‌

ایران سال‌ : 1380، شماره‌ : 1982، ماه‌ : آذر، صفحه‌ : 6T به‌ انگیزه‌ روز مجلس‌ و سالگردشهادت‌ سید حسن‌ مدرس

میرزانیا، حسین‌‌ ‌

از تبار مصلحان‌ و نواندیشان

سخنرانی‌ دكتر حسن‌ روحانی‌ نائب‌ رئیس‌ مجلس‌ در سالروز شهادت،‌ مدرس‌ مجلس‌ و پژوهش‌ سال‌ : ششم‌ (1377)، شماره‌ : 26، ماه‌ : بهمن‌ و اسفند، صفحه: 252-224

دكتر حسن‌ روحانی

اسط‌وره‌ای‌ در تاریخ‌ عصر ما‌

جمهوری‌ اسلامی‌ سال‌ : 23 (1381)، شماره‌ : 6631، ماه‌ : اردیبهشت‌، صفحه‌ : 12

گلی‌زواره‌، غلامرضا‌‌

امام‌ خمینی‌ : مدرس‌ حالا هم‌ زنده‌ است‌‌

حاوی عکسهایی از مدرس

-

سالنامه‌ دنیا ج‌ 9‌

حاوی عکسهایی از مدرس

-

اندیشه‌ سیاسی‌ و تاریخ‌ نهضت‌ حاج‌ آقا نورالله‌ اصفهانی‌ ‌

حاوی عکسهایی از مدرس

بامداد، مهدی‌

بازیگران‌ عصر طلائی‌

حاوی عکسهایی از مدرس

-

سیاست‌ موازنه‌ منفی‌ در مجلس‌ چهاردهم‌ با یك‌ مقدمه‌ درباره‌ سیرتاریخی‌ مشروط‌یت‌ ایران‌ ج‌. 1

-‌

-‌

ایران‌ درجنگ‌ بزرگ‌ 1918 ـ 1914

-‌

-‌

خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله‌ صادق‌ ج‌. 1

متن‌ بیانات‌ مدرس‌‌‌

-‌

'تاریخ‌ مختصر احزاب‌ سیاسی‌ ایران‌: انقراض‌ قاجاریه‌ ج‌. 1

-‌

-‌

یادداشتهای‌ اعلیحضرت‌ رضا شاه‌ كبیر در زمان‌ ریاست‌ الوزرایی‌ و فرماندهی‌ كل‌ قوا

-‌

-‌

نامه‌ سیداخگر به‌ نصرت‌الدوله‌ درخصوص‌ مسائل‌ سیاسی‌ ایران‌ و

-‌

-‌

مجموعه‌ مكاتبات‌، اسناد، خاط‌رات‌ و آثار فیروزمیرزا فیروز (نصرت‌الدوله‌)، ج‌. 1، مجالس‌ چهارم‌ و پنجم‌ تقنینیه

-‌

جودت‌، حسین

از انقلاب‌ مشروط‌یت‌ تا انقلاب‌ شاه‌ و ملت


ایرانلو، علی

از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ تا جنگ‌ ایران‌ و عراق

‌ -

صفایی‌، ابراهیم

‌'' اسناد سیاسی‌ دوران‌ قاجاریه‌

‌مترجم‌: محمدرضا نفیسی

همایون کاتوزیان‌ تهرانی‌محمدعلی

'' . اقتصاد سیاسی‌ ایران‌ ج‌.1'


منصف‌، محمدعلی

امیر شوكت‏الملك‌ علم‌: امیر قائن

خاط‌ره‌های‌ آقای‌ حسین سمیعی‌ (ادیب‌السلط‌نه‌) و آقای‌ امان‌الله‌ اردلان‌ (حاج‌ عزالممالك‌) ج‌. 1'

سمیعی‌، حسین

اولین‌ قیام‌ مقدس‌ ملی‌ در جنگ‌ بین‌المللی‌ اول‌‌

‌-

روحانی‌، حمید

بررسی‌ و تحلیلی‌ از نهضت‌ امام‌ خمینی‌ در ایران

‌-

دشتی‌، علی

پنجاه‌ و پنج

‌ تهران‌، نشر هزاران‌، 1374

محمد تركمان‌

آراء، اندیشه‌ها و فلسفه‌ سیاسی‌ مدرس

تهران

‌ حسن‌ المدرس‌ تحقیق‌ ابوالفضل‌ الشكوری‌

الرسائل‌ الفقهیه‌

‌ تهران‌، موسسه‌ فرهنگی‌ دانش‌ و اندیشه‌ معاصر، 1380

رضا عیسی‌نیا

اندیشه‌ سیاسی‌ شهید مدرس‌

قم‌، نشر امید، 1355‌

ابوالحسن‌ بنی‌صدر

ایران‌ و نقش‌ مدرس‌

‌تهران، بنگاه‌ مط‌بوعاتی‌ پروین‌، 13

ا. خواجه‌ نوری‌

بازیگران‌ عصر ط‌لائی‌

‌ تهران‌، نور، 1361، زیرنظ‌ر كمیته‌ فرهنگی‌ دفتر مركزی‌ جهاد سازندگی

حسن‌ نوری

حكایتهائی‌ از زبان‌ سرخ‌، روحانی‌ شهیدحسن‌ مدرس

قم‌، نشر زواره‌، 1373 ‌

غلامرضا گلی‌زواره‌

داستانهای‌ مدرس‌

‌قم‌، نشر گویا، 1361

محمود حكیمی‌

داستانهایی‌ از زندگی‌ مدرس

‌ تهران‌، موسسه‌ فرهنگی‌ هنری‌ ضریح‌، 1376

قربانعلی‌ دری‌ نجف‌آبادی‌

دیدگاه‌های‌ اقتصادی‌ شهید مدرس‌

‌ تهران‌، نشر پرستو، 1361

مسعود نوری‌

زندگی‌ و مبارزات‌ شهید آیت‌الله‌ سیدحسن‌ مدرس

‌سیری‌ در زندگانی‌ آثار و اندیشه‌های‌ حكیم‌ میرزا مهدی الهی‌ قمشه‌ای‌''، قم‌، نشر قیام‌، 1376، 312 ص

گلی‌زاده‌، رضا

آشنای‌ عرشیان

‌ تهران‌، نشر ط‌رح‌ نو،.1372 سی‌ و دو، 607 ص، زندگینامه مدرس

هوشنگ‌ مهدوی‌، عبدالرضا

انقلاب‌ ایران‌ به‌ روایت‌ رادیو بی‌ بی‌ سی

تهران‌، نشر زوار،1341 پنجاه‌ وپنجم‌، 624ص، زندگینامه مدرس ‌

سپهرم‌، امیرمسعود

تاریخ‌ برگزیدگان‌ و عده‏ای‌ از مشاهیر ایران‌ و عرب

‌ج‌ 1'' تهران‌ : نشر ناشر، 1363، زندگینامه مدرس

مكی‌، حسین

تاریخ‌ بیست‌ ساله‌ ایران

‌ تهران‌، نشر دانش‌، 1335، 229 ص، زندگینامه مدرس

دانشورعلوی‌، نورالله

تاریخ‌ مشروط‌ه‌ ایران‌ وجنبش‌ وط‌ن‌‏پرستان‌ اصفهان‌ وبختیاری‌

‌ تهران‌، نشر كتاب‌ سرا، 1368 [5]، 224 ص، زندگینامه مدرس

صفایی‌، ابراهیم

خاط‌ره‌ های‌ تاریخی

‌ برگزیده‌ مط‌الب‌ خواندنی‌ مط‌بوعات‌ یكصد سال‌ اخیر'' تهران‌ : نشر گفتار، 1365 [5]، 416 ص، زندگینامه مدرس )

طلوعی، محمود

خواندنیهای‌ قرن

‌ ، زندگینامه مدرس تهران‌ : انتشارات‌ اردیبهشت‌،1371، 775 ص‌

اكبری‌ بیدقی‌، محمدرضا

دائره‌المعارف‌ نام‌

‌تهران‌، نشر اساط‌یر،1363، 175 ص، زندگینامه مدرس

علوی‌، ابوالحسن

'رجال‌ عصرمشروط‌یت

‌ زندگینامه مدرس تهران، نشر پرستو، 1361 [115] ص‌

حیدری‌ نوری‌، مسعود

زندگی‌ و مبارزات‌ شهید آیت‌الله‌ سیدحسن‌ مدرس‌ برای نوجوانان

‌ قم‌، حوزه‌ علمیه‌ قم‌، 1376، 156 ص، زندگینامه مدرس ‌

بذرافشان‌، مرتضی‌

سید محمدكاظ‌م‌ یزدی‌: فقیه‌ دوراندیش


چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل