ناصر الملك، دومین نایب السلطنه ایران
پس از مشروطیتابوالقاسم خان ناصر الملك كه درست شش ماه پس از فوت عضدالملك نخستین نایب السلطنه سلطان احمد شاه قاجار كار خود را به عنوان نایب السلطنه تازه آغاز كرده بود در روز 25 اسفندماه 1289 خورشیدی ضمن نطقی تاكید كرد كه از تاسیس حزب و انتشار روزنامه و استفاده مجلس از همه اختیارات قانونی خود حمایت خواهد كرد. وی كه مدتها در انگلستان بسر برده بود گفت كه به سود ایران است كه به معنای واقعی كلمه حكومت پارلمانی داشته باشد

چون سلطان احمد شاه هنگام خلع پدرش خردسال بود، عضدالملك رئیس اسمی طایفه قاجار را كه ریشه مغولی داشتند به نیابت سلطنت انتخاب كرده بودند. وی كه مردی نا آگاه از امور سیاست و اوضاع جهان بود در نیمه شهریور 1289 در گذشت و مجلس، اول مهرماه رای به انتخاب ناصر الملك به عنوان نایب السلطنه داد كه در لندن بود و پنج ماه طول كشید تا به ایران باز گردید و در نیمه اسفند در مجلس حضور یافت و سوگند یاد كرد و به كار پرداخت. وی كه در اروپا با اصول حكومت پارلمانی آشنا شده بود پس از ادای سوگند در مجلس گفته بود كه وظیفه او تنها امضای فرمان رئیس الوزراء است بقیه كارها را باید مجلس و دولت انجام دهند و نشریات و احزاب ناظر بركارهایشان باشند. مجلس دستمزد ماهانه ناصر الملك را ده هزار تومان تعیین كرده بود كه تا آن زمان در ایران رقمی بی سابقه بود. ناصرالملك محمد ولی خان تنكابنی ( سپهسالار ) را مامور تشكیل كابینه كرد و از او خواست چون دیگر خطری مشروطیت را تهدید نمی كند باید مجاهدین پی كار خود بروند.

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه        به صفحه قبل