نسيم شمال


سید اشرف الدین حسینی گیلانی شاعر و نویسنده ایرانی؛ با نام "نسيم شمال" يکی از شايسته ترين فرزندان ميهن ماست. او با اشعار خود سهمی مهم در پیشبرد انقلاب مشروطيت و پس از آن داشت. وی در دوران مشروطیت روزنامه ای به نام نسیم شمال در گیلان منتشر میساخت. در روزهای سياهی که محمد عليشاه و شيخ فضل الله نوری با بمباران مجلس و کشتار آزاديخواهان؛ بر ايران مسلط شده بودند؛ نسيم شمال شعری سرود تحت عنوان حراج است حراج. در دوران ديکتاتوری رضا شاه؛ او را بعنوان اينکه به جنون مبتلا شده است به تيمارستان تهران بردند و اتاقی در آنجا به او اختصاص دادند تا سال 1309 خورشیدی که فوت گردید. خبر مرگ او را حتی در هيچ روزنامه هم منتشر نکردند

نسیم شمال شاعری بود آزاد اندیش و مقالات بسیاری به شیوه طنز در جهت دفاع از مشروطیت در روزنامه خود می نگاشت

از جمله اشعار او
کوه را از جای بر می داشتیم
ما اگر علم و هنر می داشتیم
راهها در بحر و بر می داشتیم
خط آهن می نمودیم اختراع
احترامات دگر می داشتیم
موقع صلح جهان در کنفرانس
جای حنظل نیشکر می کاشتیم
نفت وقند و شمع را می ریختیم


منبع: سایت هنر موسیقیبازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل        چاپ این صفحه