پیام اتحاد جمهوریخواهان ایران
به برگزار کنندگان آیین سده مشروطیت در کلن


دوستان و سروران گرامی
اتحاد جمهوریخواهان ایران، ضمن قدردانی از تلاش شما برای حفظ ، اشاعه و تبیین تاریخ مبارزات مردم کشورمان ایران، خود را در شادمانی برگزاری یکصدسالگی جنبش مشروطیت، در کنار شما حس می کند

این واقعیت غرور انگیزی است که تلاش آزادیخواهان میهن ما، در یکصد سال پیش از این، در جهانی که هنوز اعلامیه حقوق بشر در آن متولد نشده بود؛ نه تنها بزرگترین حرکت مردمی برای کسب آزادی و تجدد را در میهن ما به وجود آورد؛ بلکه آغازگر نخستین خیزش آگاهانه ملت ها در سراسر منطقه آسیایی ما شد. دریغا! همانگونه که شما نیز آگاهید، راه پیشرفت و اعتلای این جنبش عظیم را از همان آغاز تا به امروز، حکومت های مستبد و جزم اندیشانی که هر زمان در لباسی ظاهر شدند، سد کرده اند

بی گمان پیشروان نهضت مشروطیت در ایران هرگز گمان نداشتند که پس از گذشت یکقرن از تلاش سترگ آنان، مردم میهن شان هنوز در ساختار و اساس یکی از ابتدایی ترین خواسته های آنان یعنی " عدالتخانه " با حکومت وقت درگیر باشند! و هنوز نه تنها " قوه قضائیه" محل عدالتخواهی نباشد که بار دیگر جولانگاه همان روحانیون و متعصبینی گردد که رهایی امر قضا و قانون، از چنگال آنان، از نخستین اهداف انقلاب مشروطه بوده است! بی شک آنان گمان نداشتند که خواست حاکمیت قانون که پس از آنان هرگز تأمین نشد، اینک پس از گذشت یک قرن، بار دیگر به تقاضای تغییر قوانینی بدل گردد که در بسیاری موارد به همان قوانین قبل از مشروطیت بازگشت کرده است

اما بدیهی است که ناکامی های تا کنونی ما در عرصه برقراری آزادی و عدالت، هرگز از تکریم و احترام ما نسبت به جنبش عظیم مشروطیت، و پیشگامان و رهروان دلیرش نکاسته بلکه احترام و ستایش ما را نسبت به آن مبارزان و کوشش سترگ شان افزون می کند. بدیهی است که ما سرچشمه موج بی بازگشت حق طلبی، آزادیخواهی و تجددطلبی در میهن مان را فداکاری ها و مبارزات نسل مشروطه می دانیم که در جهانی بسیار سخت تر از امروز برای مطالبات انسانی و حقوق بشری خود به پا خاستند

بار دیگر مایلیم مراتب قدرشناسی خود را از کوشش ارزنده شما اعلام کرده و در کنار شما به احترام این روز تاریخی بایستیم و به پیشگامان این نهضت عظیم ادای احترام کنیم


هيات سياسی اتحاد جمهوريخواهان ايران
29.04.2006
چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه     به صفحه قبل