پیام سازمانهای جبهه ملی ایران در امریکا
به هموطنان ارجمند برگزار کننده جشن ملی سده مشروطیت در شهر کلن آلمان


(شانرده اردیبهشت 1385 خورشیدی برابر ششم ماه مه 2006)


همت شما هموطنان ارجمند در برگزاری جشن ملی سده مشروطیت در شهر کلن آلمان مایه مباهات ایرانیان خارج از کشور است.

جنبش مشروطیت در ایران همواره در طول تاریخ مورد احترام و افتخار مردم ایران بوده است . جنبشی که زندگی هزاران ایرانی در حرکت تاریخ را امید بخش ساخت . و ثمره آن پیدایش زنان و مردان مصمم و باکفایتی بود که حضورشان در میدان سیاست و اجتماع ایران بشارت و نوید آزادی و استقرار مردمسالاری در کشور کهنسال ایران را می بخشید!

جنبش مشروطه خواهی که بالغ بر صد سال پیش آغاز گردید، با همت و پایداری آزادیخواهان ایران طومار سلطنت استبدادی و مقاومت شاه مستبد و پشتیبانان مذهبی را درهم نوردید . و نیز بیست سال دیکتاتوری در پیامد پیروزی نتوانست که مانع از ادامه جنبش، در شکل نهضت ملی ایران برهبری دکتر محمد مصدق، گردد . و سرکوب بی امان مردم پس از کودتای 28 مرداد 1332 باز توان آن نیافت که جلو گیر حرکت آزادیخواهی مردم ایران در ادامه جنبش مشروطه خواهی باشد .

حرکت آزادیخواهی مردم ایران اگرچه سرانجام موفق گردید که تاریخ و دفتر سلطنت در ایران را برچیند ولی سرانجام گرفتار آشوب مشروعه خواهانی که در آستانه پیروزی انقلاب مشروطیت مغلوب و منکوب آزادیخواهان شده بودند گردید و در این زمان مشتی بی فرهنگ و بیخرد که در این راه می کوشیدند که مردم ایران را در تحت سیطره منحوس خوددرآورند و دورنمای آزادی خواهی در سرزمین ایران را به استبداد مذهبی هزار و پانصد سال پیش باز گردانند . ولی مردم بیدار ایران هرگز از پای ننشستند و بر استبداد مذهبی سر فرود نیاوردند و به مبارزات خویش در بر قراری آزادیخواهی و مردمسالاری در ایران، که از آرمانهای اصلی جنبش مشروطیت بود، همچنان ادامه دادند و آشکار است که ادامه خواهند داد!

پیروز باد مبارزه مردم ایران در راه تکوین خواسته های بلند و مردمی نهضت مشروطه! خواسته هائی که آزادی ، استقلال و برقراری حقوق بشر در ایران را تضمین می نمایند . آنچه تاکنون بدلیل هجوم دشمنان آزادی برمردم هرگز صورت تحقق نیافته، و درحال لزوم برقراری آن هزگز از یاد و سینه های مردم بیرون نرفته است!


سازمانهای جبهه ملی ایران در امریکا
بیست و نه ماه آوریل 2006
چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه     به صفحه قبل