پیام آقای دكتر پرویز ورجاوند
به برگزار کنندگان آیین سده مشروطیت در کلنبه نام خداوند جان و خرد
به نام آزادی و ایرانی سرفراز


با درود فراوان و آرزوی بهزیستی، نشاط و سرزندگی برای همه هم میهنان عزیزی كه در این نشست شكوهمند گرد آمده اید با تمامی وجود لازم میدانم به عنوان كوشنده ای كه بیش از 55 سال با عشق به آزادی و سرافرازی ملت ایران و استقلال میهن در صحنه بوده و به یاری یزدان پاك از تهدید ها و فشارهای شاه و شیخ نهراسیده، از كوشش برپا كنندگان این همایش و همت والای آنها سپاسگزاری كنم و آرزومند آن باشم كه نشست پرباری را برگزار كنید

هم میهنان، به باور من برپائی مراسم بزرگداشت صدمین سالگرد جنبش مشروطیت در ایران، با توجه به شرایط ویژه ای كه امروز بر منطقه و میهن ما حكمفرما می باشد از اهمیتی بسیار بالا برخوردار است و میتواند برای همه میهن پرستان ایرانی و كوشندگان راه آزادی و سربلندی ایران، پیامی سرنوشت ساز را در بر داشته باشد

ملت ایران در یكصد سال پیش در پی چند دهه سلطه ویرانگر دو دولت استعماری روس و انگلیس و ترك تازی های گاه و بیگاه عثمانی و حاكمیت تك ساختار استبدادی بیگانه با منافع ملی و سرسپرده بیگانگان، توفیق یافت تا هوشمندانه برای برون شد از روزگار سیاه عقب افتادگی، بپا خیزد و طرحی نو دراندازد

فرهیختگان جامعه ایران از چند دهه پیش از آن به روشنی دریافته بودند كه برای نجات جامعه در غفلت نگهداشته شده و فقرزده ای كه كمرش زیر فشار های مشتی قدرتمند وابسته به دربار و حمایت شده از سوی بیگانگان و عملكرد منفی اكثریت روحانیت حامی حاكمان خم گردیده، چاره ای جز آن نیست تا مردم را به حقوق و قدرت خویش آگاه بسازند. آنها معتقد بودند كه باید توان روحی جامعه در خود فرو رفته و تمكین كننده را بالا برد و مردم را برای مشاركت در تعیین سرنوشت خویش و دست رد زدن بر سینه حاكمیت استبدادی و غیر پاسخگو به صاحبان اصلی كشور آماده ساخت. در این راستا هدف های اصلی را متوجه استقرار حكومت قانون، تشكیل پارلمان برگزیده از سوی مردم، تمكین و پاسخگوئی همه ارگان ها و مقام های دولت و حكومت از رای و نظر نمایندگان مردم، حقوق شهروندی برابر برای همه باشندگان ایران زمین، از هر آئین و مذهب و تیره و قومی كه هستند، حق آزادی بیان و اندیشه و بالاخره استقرار حاكمیت ملی ساختند. پدیده هائی كه مجموعه صاحبان قدرت و گروه پرشماری از روحانیت پذیرای آن نبودند

دریغ و درد آن كه در پی استقرار عنوان حكومت مشروطه در ایران، از محمد علیشاه گرفته تا رضا شاه و محمد رضا شاه، هیچ یك از برقدرت نشستگان نه تنها تمایلی بر تمكین از آن هدف ها از خود نشان ندادند كه هریك به گونه ای با آن سر ستیز برداشتند. مبارزات دكتر مصدق و دولت جبهه ملی او از یك سو با سلطه استعمار و از سوی دیگر با ساختار حاكمیت فرد محور شاه و عوامل حمایت شده از سوی قدرت های بیگانه، همه بدان خاطر بود تا به معنی واقع كلمه، هدف های اساسی مشروطیت بتواند تحقق بیابد، باشد كه ملت ایران با توانمندی بتواند كه در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار و همه جانبه گام بردارد

پدیده ای كه با توجه به موقعیت حساس استراتژیك ایران در منطقه، مطلوب هیچ یك ار قدرت های جهانی نبود و از اینرو با به اجرا در آوردن كودتا، نهضت ملی را دچار توقف ساختند. ولی ملت ایران از تلاش خود برای دستیابی به آن هدف های اساسی دست بر نداشت و از پی دو دهه و نیم مبارزه پنهان و آشكار، سرانجام با فراهم آمدن شرایط جهانی، همه چیز دگرگون گشت

با افسوس فراوان امروز بعد از 27 سال از دگرگونی های سال 57، شاهد آنیم كه همچنان ملت ایران در آرزوی دستیابی به هدف های دوران مشروطیت به سر می برد و حاكمان بر قدرت نشسته با بی پروائی برآنند تا حقوق و آزادی های بر حق ملت را نادیده انگاشته، با استقرار یك رژیم ایدئولوژیك مذهبی و تفرقه افكن، همه چیز را به سود خویش مصادره كنند و در عمل اصل آزادی ملت در تعیین سرنوشت خود و استقرار حاكمیت ملی و فضای باز بیان و اندیشه و نقد قدرت و چرخش آن و برابری كامل حقوق شهروندی را برای همگان زیر پا نهند و برای حفظ قدرت انحصاری ، كشور را با خطر درگیری در جنگی ویرانگر مواجه بشود

از اینروست كه معتقدم برپائی بزرگداشت سالگرد مشروطیت و تجزیه و تحلیل رویداد ها و روند آن تا به امروز، كاری است بنیادین كه اگر بركنار از تنگ نظری ها و گروه گرائی های جاه طلبانه و فرصت طلبانه بدان پرداخته شود، قادر بر آن خواهد بود تا در كنار شناخت آگاهانه از شرایط زمان و مكان و واقعیت های منطقه و جهان، موجبات پایه گذاری جریان قدرتمند ملی را فراهم آورد كه بتواند منجر به برون شد از بحران های فزاینده و خطرناكی بگردد كه میهنمان بدان دچار آمده و می تواند بشدت آن را آسیب پذیر بسازد. و بیش از پیش آن را از قرار گرفتن در چرخه پیشرفت و توسعه پایداری كه حق آنست دور بگرداند. از یاد نبریم كه شرایط موجود چنانست كه بیم آن میرود تا بر اثر نابخردی و برداشت ها و ارزیابی های نادرست تشنگان بر قدرت نشسته كشورمان بدست سلطه گران جهانی به آتش كشیده شود. امید كه چنین مباد

از آنجا كه بعد از رهائی از زندان همچنان سالهاست حق خارج گشتن از كشور را از من گرفته اند، توفیق حضور در نشست گسترده و صمیمی شما نصیبم نگشت، از اینرو پیام خود را با درودی دیگر و بدرود به همه شما عزیزان، با آرزوی آنكه مرحله نوینی از همبستگی ملی در پی این همایش در آن سامان شكل بگیرد و با عزمی بلند برای آزادی و سرافرازی ایرانی یكپارچه و توانمند همه با هم گامی موثر برداریمخدای ایران یار و نگهدار شما


دوستدار همه : دكتر پرویز ورجاوند
مسئول روابط عمومی جبهه ملی ایران
اردیبهشت 85
چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه     به صفحه قبل