پیام خانم سیمین بهبهانی
به برگزار کنندگان آیین سده مشروطیت در کلن


دوستان، خواسته بودید که برای سپاسداشت جنبش ارجمند مشروطیت در ایران پیامی بفرستم
به حق باید بگویم که ایران ما زودتر از دیگر کشورهای خاورمیانه این موهبت را دریافت و برای پاسداری از آن، فداکارانه کوشید. اگرچه این پدیده در ایران همواره و پیوسته سود و ثمر نبخشید و گاه و بیگاه دستخوش دسیسه های خشک اندیشان و خودکامگان شد. باری، بذر آزادیخواهی و ستم ستیزی افشاند و در دل و جان مردم ریشه دواند

امروز، در ایران، همه کس با هر مایه دانش، خواهان برقراری دموکراسی، بی درنگریستن بر صورت ظاهری هرگونه نظامی است. نظامی که آرمان بیشترینه ایرانیان باشد

به مردم ایران و به مبارزان راه آزادی درود میفرستم و کامیابی و سعادت آنان را برای دستیابی به حقوق انسانی و آزادی در عقیده و اندیشه و گفتار و نوشتار، صمیمانه آرزومندم


با عشق و احترام

سیمین بهبهانی
چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه     به صفحه قبل