پیام جمهوریخواهان ملی ایران
به کمیته برگزارگننده جشن یکصدمین سال انقلاب مشروطیت


دوستان عزیز برگزارکننده جشن یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطیت
ابتکار شما در بزرگداشت این واقعه حساس تاریخی در سرنوشت ملت ایران، شایسته همه گونه سپاس و قدردانی است

یکصد سال پیش ایرانیان پیش از بسیاری از ملل مترقی جهان بپا خاستند تا قدرت استبدادی حاکم را تعویض و تبدیل به حاکمیتی کنند که قدرتش محدود به قوانین باشد، قوانینی که میبایست نمایندگان منتخب مردم بر اساس مقتضیات جهان و زمان، خواست جامعه و منافع ملی در مجالس قانونگذاری تنظیم و وضع نموده، حاکمیت و مردم را ملزم به رعایت آن نمایند. نام این حکومت را مشروطه نهادند چون قدرت حاکمیت را مشروط به قانون میکرد و لذا حکومت قانون مبتنی بر دموکراسی پارلمانی میگردید. متاسفانه پس از صدور فرمان مشروطیت کالبدی بیروح و بیرمق ازین تغییرات اساسی، شالوده نظامهای بعدی شد و حاکمیت استبداد با این پوسته ظاهری در اشکال و صور گوناکون ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد. نسل جوان امروز ایران بهمراه کوشندگان نسلهای دیگر از نخبگان و دانشگاهیان، فرهیختگان و مردم عادی همچنان در جهت تحقق این آرزوی پدران خود میکوشد و جان و مال وامنیت و آزادی خود و خانواده اش را در خطر می افکند

ما بهمراه شما با بزرگداشت این واقعه تاریخی در حقیقت به آنان پیام میدهیم که بهمراهشان هستیم. درمقابل فداکاریهای آنان سرتعظیم فرود میاوریم و دستشان را با صمیمیت میفشاریم و مبارزه را تا رسیدن به هدف نهایی یعنی برپایی دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون و حقوق بشر به سهم خود ادامه میدهیم


پیروز باد مبارزات ملت ایران برای نیل به دموکراسی و حقوق بشر


جمهوریخواهان ملی ایران
پنجم اردیبهشت 1385

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه     به صفحه قبل