حركت مسلحانه سواران بختیاری به رهبری سردار اسعد
به سوی تهران برای نجات مشروطیتسردار اسعد بختیاری یکی ازآزادیخواهان ایرانی در دوران مشروطیت بود. وی از دلاوران ایل بختیاری بود و تحصیلات خود را در فرنگ به اتمام رسانیده بود .پس از آنکه محمد علی شاه قاجار، مجلس شورای ملی و حاصل مشروطیت را به توپ بست، آخرین رمق های دموکراسی را در ایران به نابودی کشاند و خواهان استقرار استبداد صغير شد، پیشوایان قیام رشت و اصفهان و تبریز قرار گذاشتند با عده ای مسلح برای خلع شاه و برقراری مشروطه به طرف تهران حرکت کنند

سردار اسعد به نام نجات مشروطیت از دست محمد علی شاه قاجار در 28 خرداد سال 1288 هجری خورشیدی با بیش از هزار سوار بختیاری كه یك قبضه توب پشتیبان این نیرو بود از اصفهان به سوی تهران به حركت در آمد. سواران سردار اسعد در علیشاه عوض ( شهریار) به داوطلبان گیلان و مازندران پیوستند و تهران را مورد حمله قرار دادند.این نیرو با كمك هواداران مسلح مشروطیت در داخل شهر ، واحدهای قزاق را شكست دادند. انقلابیون توانستند پس از چند روز تهران را فتح کرده، محمد علی شاه را از قدرت خلع کنند و مشروطيت را بار ديگر برقرار کنند. پس از این شكست محمد علی شاه به ساختمان تابستانی سفارت روسیه پناهنده و از ایران تبعید شد و پسر خردسالش برجای او نشست. سردار اسعد پس از فتح تهران به عضویت هیات رییسه فاتحان تهران درآمد، وثوق الدوله، سپهدار اعظم، و تقى زاده از دیگر اعضای این هیات بودند

بتاریخ دوم آبان سال 1296 خورشیدی برابر با 24 اكتبر 1917 میلادی سردار اسعد بختياري كه كمك هاي موثر او، به دوره استبداد صغير پايان داده بود درگذشت و در اصفهان مدفون شد. مراسم ترحيم وي بسيار پر شكوه برگزار شد و به اين مناسبت شهر اصفهان يك روز تعطيل گردید


منابعی در معرفی سردار اسعد بختیاری


سایر اطلاعات

نویسنده

نام کتاب یا مقاله

تعداد صفحه:716، جلد سخت، - تهران : انتشارات علم، 1999 - چاپ اول‌
×-055-405-964 شابك

شرحی بر زندگی بیست و یك تن از دولت مردان ایران در یكصد و پنجاه سال اخیر: قائم مقام فراهانی،امیركبیر، ناصرالدین شاه، اتابك، صنیع الدوله، یپرم خان ارمنی، شیخ محمد خیابانی، كلنل پسیان، میرزاكوچك خان، امیرطهماسبی، تیمورتاش، سرداراسعد، داور، پیشه وری، نصرت الدوله، هژیر، رزم آرا، افشار طوس، دكتر فاطمی، حسنعلی منصور و هویدا

بهنود، مسعود

كشته گان بر سر قدرت

‌ تهران‌، نشر دانش‌، 1335، 229 ص

دانشورعلوی‌، نورالله

تاریخ‌ مشروط‌ه‌ ایران‌ وجنبش‌ وط‌ن‌‏پرستان‌ اصفهان‌ وبختیاری‌

نشر ذره بین، اراک، 1374

دکتر اسفندیار آهنجیده

ایل بختیاری و مشروطیت

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل