شروط محمد علی شاه برای اعطای مشروطه


در ميان نامه های خصوصی مرحوم دهخدا؛ نامه ای هست از معاضد السلطنه پيرنيا که ضمن آن با اشاره به اختلاف محمد عليشاه و آزاديخواهان می نويسد

شاه تکليف کرده که مشروطه ميدهم به چهار شرط
يکی آنکه روزنامه ها آزاد نباشد
ديگر اينکه انجمن ها ابدا نباشد
سوم مجلس شورای ملی نباشد
چهارم اينکه نصف وکلای مجلس را دولت انتخاب کند

چاپ این صفحه       بازگشت :        به صفحه قبل