شعر و انقلاب مشروطیت


با شاعر، ترانه سرا و روزنامه نگار دوران مشروطیت
ملک الشعرای بهار
بیشتر آشنا شوید
سروده مرغ سحر
از ملک الشعرای بهار

و توضیحاتی در مورد این ترانه را اینجا بخوانید
با شاعر و ترانه سرای دوران مشروطیت
عارف قزوینی
بیشتر آشنا شوید
سروده از خون جوانان وطن لاله دمیده
از عارف قزوینی

را اینجا بخوانید
با شاعر و روزنامه نگار دوران مشروطیت
علامه علی اکبر دهخدا
بیشتر آشنا شوید
سروده یادآر ز شمع مرده یادآر
از علامه دهخدا

را اینجا بخوانید
کتاب مرغ سحر
منتخب اشعار ملک الشعراء بهار
کتاب کلیات مصور میرزاده عشقی
اثر علی اکبر مشیر سلیمی
با شاعر و روزنامه نگار دوران مشروطیت
سید اشرف الدین گیلانی
ملقب به نسیم شمال

بیشتر آشنا شوید
سروده حراج است حراج
از نسیم شمال

را اینجا بخوانید
با شاعر و روزنامه نگار دوران مشروطیت
میرزا آقاخان کرمانی
بیشتر آشنا شوید
سروده ایاز میرزا آقاخان کرمانی
خطاب به ناصرالدین شاه

را اینجا بخوانید
با شاعر و روزنامه نگار دوران مشروطیت
ادیب الممالک فراهانی
بیشتر آشنا شوید
سروده ایدر ذم قرضه های قاجاریان از خارجه و امتیازات آنان به دول خارجه
از ادیب الممالک فراهانی را

را اینجا بخوانید
سروده دیگری درباره ستارخان
به زبان آذری
از علی اکبر صابری

را اینجا بخوانید
سروده ای درباره ستارخان
به زبان آذری

را اینجا بخوانید
با شاعر و روزنامه نگار دوران مشروطیت
فرخی یزدی
بیشتر آشنا شوید
سروده آزادی
از فرخی یزدی

را اینجا بخوانید
سروده افسانه شیرین
از فرخی یزدی

را اینجا بخوانید
سروده بر فراز مجمر گیتی
از فرخی یزدی

را اینجا بخوانید
سروده لباس مرگ
از عارف قزوینی

را اینجا بخوانید
چند رباعی
از فرخی یزدی

را اینجا بخوانید
سروده ای دیگر از عارف قزوینی
را اینجا بخوانید
سروده ناله مرغ
از عارف قزوینی

را اینجا بخوانید
سروده زنده باد
از عارف قزوینی

را اینجا بخوانید
سروده گدای عشق
از عارف قزوینی

را اینجا بخوانید
سروده با ستارخان
از دکتر نعمت آزرم

را اینجا بخوانید
سروده بهار دلکش
از عارف قزوینی

را اینجا بخوانید
کتاب از رابعه تا پروین، قرن 3-14
اثر کشاورز صدر، بنگاه میرمحمدی، 1324
کتاب ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط پهلوی
از دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی
مقاله ای در مورد
تخریب خانه عارف را
اینجا بخوانید
سروده جمهوری
از عارف قزوینی

را اینجا بخوانید
این غزل را عارف به مناسبت جشن جمهوری سروده و در شب پنجم شعبان 1342 قمری در کنسرت پرازدحامی در تهران در مایه ماهور خوانده است
سروده شکوه از زندان
از ملک الشعرای بهار

را اینجا بخوانید
این غزل را بهار در سال 1312 سروده است
سروده سرود ملی در ماهور
از ملک الشعرای بهار

را اینجا بخوانید
سروده طریقه انقلاب
از فرخی یزدی
را
اینجا بخوانید
سروده سرود وطن
از یحیی دولت آبادی

را اینجا بخوانید
این سرود در جشن سال اول مجلس شورای ملی خوانده شد
سروده مردم آزاده
از علامه دهخدا

را اینجا بخوانید
مجموعه چند جلدی
ادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت

از آن جمله اند
از استقرار مشروطیت تا خلع قاجار
دوران تفوق و برتری جنبشهای ملی
از کودتای 28 مرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی

شامل مقالات و اشعار بسیار متعدد
چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل