شورای عالی مشروطیت ایران


به تصمیم شورای عالی مشروطیت ایران در یكم آذر ماه سال 1288 خورشیدی ( 22 نوامبر 1909 میلادی ) در پی فروكش كردن توفان پنج ماهه، «عضدالملك» بزرگ وقت ایل قاجار به عنوان نایب السلطنه ایران در مجلس سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد كرد. وی از 26 تیرماه نایب السلطنه شاه 13 ساله شده بود. این شورا همان روز محمدعلی شاه را به اتهام نقض سوگند وفاداری به قانون اساسی و محافظت از مشروطیت و نیز پناهنده شدن به سفارتخانه بیگانه در وطن خود، از پادشاهی بركنار، پسر 13 ساله اش را به عنوان سلطان احمدشاه به جای او انتخاب و برادر 9 ساله وی را هم ولیعهد قرارداده بود. همین شورای 28 نفری كه پس از پناهنده شدن شاه به محل تابستانی سفارت روسیه در زرگنده قلهك زمام امور كشور را به دست گرفته بود، در همان روز یپرم خان از فرماندهان مجاهدین مشروطه را رئیس كل پلیس كرده بود و یك دادگاه انقلاب برای محاكمه مخالفان مشروطه تشكیل داده بود. فاتحان تهران از جمله سردار اسعد بختیاری نیز به انتخاب همین شورایعالی مامور تشكیل كابینه و برگزاری انتخابات شده بودند

دادگاه انقلاب در مدتی كوتاه عده ای از رجال و نیز شیخ فضل الله نوری را اعدام و گروهی دیگر را محكوم به پرداخت جرائم سنگین نقدی كرده بود. پس از الغاء مشروطیت و به توپ بسته شدن مجلس، هواداران و مجاهدین مشروطیت كه از هر گوشه كشور به ویژه از اصفهان (بختیاری ها) و گیلان و تنكابن به سوی تهران به حركت در آمده بودند در 22 تیرماه به هدایت سردار اسعد ، سپهدار و یپرم خان از ناحیه بهجت آباد وارد شهر شدند و نیروهای دولتی به فرماندهی سرهنگ لیاخف روسی را ظرف 36 ساعت در خیابانهای تهران شكست دادند. محمدعلیشاه از ترس جان با درباریان خود به باغ تابستانی سفارت روسیه پناهنده شد. آن دسته از رجال هوادار او هم كه موفق به تحصن در سفارتخانه ها نشده بودند پرچم روسیه و یا انگلستان را بر سر در خانه خود زده بودند تا مجاهدین جرات ورود به آنجا را نداشته باشند

پس از برتخت نشستن سلطان احمدشاه 13 ساله در چهارم مرداد همان سال، پدر او محمدعلیشاه با مقرری سالانه یكصد هزار تومان به خارج از ایران تبعید شد. نیروهای انگلستان و روسیه كه طبق قرارداد سال 1907 در ایران مستقر شده بودند شاه مخلوع را تا انزلی بدرقه كردند و پس از به كشتی نشستن باز گشتند

ناصر الملك درست شش ماه پس از فوت عضدالملك بعنوان دومین نایب السلطنه سلطان احمد شاه قاجار كار خود را آغاز كرد


در باره ناصر الملک بیشتر بخوانید

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه        به صفحه قبل