ميرزا جهانگير خان شيرازى - صور اسرافيلميرزا جهانگيرخان شیرازی از خانواده اى تهيدست برخاسته، ادبيات و منطق و رياضى را نزد استادان زمان در زادگاه خود شيراز فراگرفت و سپس به تهران آمده در دارالفنون و مدارس ديگر به تحصيل علوم و فنون جديد پرداخت. در آغاز نهضت آزاديخواهى به انجمن هاى سرى و مخفى راه يافت و به يكى از اركان عمده جنبش آزاديخواهان بدل شد سن او قريب سى و هشت سال بود كه اعدام شد. از جوانهاى جدى با حرارت دورة اواخر و از مريدان مخصوص مرحوم حاجى شيخ هادى معروف نجم آبادى بود. در دوره اول مجلس شوراى ملى روزنامه ¨صور اسرافيل¨ را تاسيس كرد و علنا برضد حركات محمد على ميرزا شاه مخلوع مقاله هاى تند آتشين مىنوشت بهمين جهت بود كه خيلى محل توجه شاه مخلوع گرديد و در ميان آزادیخواهان مقامى ارجمند پيدا نمود

زمانى كه مجلس به فرمان محمدعليشاه به توپ بسته شد او نيز به همراه آیت الله بهبهانى، آیت الله طباطبايى، آیت الله خويى, حكيم الملك, مستشارالدوله, ممتازالدوله, بهاالواعظين, قاضى قزوينى, حاج ميرزا ابراهيم آقا, داوودخان على آبادى, على اكبر ارداقى و ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل با سوراخ كردن ديوار مجلس خود را به پارك امين الدوله رساندند, محسن خان امين الدوله به بهبهانى و طباطبايى و چند تن پناه داد ولى ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل و ملك المتكلمين و دوسه نفر ديگر را بيرون كرد, و سپس با تلفن به باغشاه زنگ زده آنها را لو داد و متعاقب آن سربازان سر رسيده دستگيرشان كردند. صور اسرافيل و ملك المتكلمين در باغشاه در حضور خود محمدعليشاه به دار آويخته شدندشعر یاد آر ز شمع مرده یاد آر
سروده علامه دهخدا در سوگ صور اسرافیل را
اینجا بخوانید

مزار ميرزا جهانگير خان شيرازى در تهران تبدیل به فضای سبز و پارکینگ میشود
مقاله مربوطه را اینجا بخوانید

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل