تمبرهای مشروطیت


این تمبر ده ریالی در سال 1354 خورشیدی برابر با 1375 میلادی بیادبود هفتادمین سالگرد مشروطیت چاپ شد
این تمبر یک ریالی بیادبود شیح محمد خیابانی چاپ گردیده است
این تمبر پنج ریالی در سال 1364 خورشیدی برابر با 1386 میلادی بیادبود سالگرد وفات امیرکبیر چاپ گردید


با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید
چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه     به صفحه قبل