یادبودهایی از دیگر سران مشروطه


در خانه (موزه) مشروطه در تبریز لوازم ‏التحرير ثقه‏ الاسلام تبریزی و مجسمه ای از باقرخان موجود استهمچنین در جریان پنجمین همایش علمی تخصصی انقلاب مشروطه در روز 15 مرداد در محل خانه مشروطیت تبریز از تندیس دو مبارز راه مشروطیت میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل و حاج میرزا ابراهیم آق صبا نیز پرده‏داری ‏شد
از سوری دیگر در میدان شهرداری رشت مجسمه زیرین از میرزا کوچک خان ساخته شده است


تصاویری از ارامگاه میرزا کوچک خان در شهر رشت


چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه     به صفحه قبل